Повелба за транспарентност на локацијата Тргување со роботи

Во согласност со важечките прописи, Давид (во натамошниот текст „Издавачот“) сака со оваа Повелба за транспарентност да ги информира корисниците (во натамошниот текст „Корисниците“) на Блогот (во натамошниот текст „Блог“) за критериумите и методите на упатување на понудите на Партнерите (во натамошниот текст „Решенија“) претставен на блогот (во натамошниот текст „Партнери“). Во случај на дополнителни прашања, Издавачот останува достапен да го води Корисникот и да му ги даде сите дополнителни информации корисни за користење на Блогот.

Упатување на партнери

1.1 - Кои се условите за огласување и бришење на блогот?

На блогот се референцирани само партнерите кои договорно се врзани за издавачот.

За да биде упатен на блогот, партнерот мора да понуди производ или услуга поврзана со дигитално тргување или криптовалути (во натамошниот текст „Решение“).

Секој партнер кој ќе престане да ги исполнува овие критериуми за квалитет ќе ја изгуби користа од референцирање.

Слично на тоа, Издавачот го задржува правото да го отстрани од списокот секој партнер кој ги прекршил своите договорни обврски кон него.

1.2 - Кои се главните параметри за рангирање на понудите на партнерите на блогот?

Главните параметри кои го одредуваат рангирањето на понудите на партнерите на блогот се:

Квалитет на решението

техничката поддршка поврзана со решението

нивниот рејтинг

исплата на дополнителен надомест од страна на Партнерот

1.3 - Кој е стандардниот критериум за рангирање на партнерите на блогот?

Стандардно, понудите на партнерите се класифицирани:

нивниот рејтинг

бројот на клиенти кои се претплатиле на решение

искуството на партнерот во областа на дигитално тргување и криптовалути.

1.4 - Дали постојат капитални или финансиски врски помеѓу Издавачот и Партнерите?

Издавачот ги информира корисниците дека не постои капитална врска помеѓу Издавачот и Партнерите чии понуди се претставени на Блогот.

Издавачот ја нуди својата услуга за повикување на партнери и нивните понуди на блогот за плаќање.

Така, тој добива надомест од Партнерите за нивно упатување и презентација на нивните понуди во случај на претплата на понуда од страна на Корисникот на веб-страницата на Партнерот.

Дополнително, Издавачот најверојатно ќе добие попусти или дополнителен надомест за да нагласи понуда од партнер на блогот.

Поврзување на партнери и корисници

2.1 - Каков е квалитетот на партнерите наведени на блогот?

На блогот може да се повикуваат само професионалци.

2.2 - Кои се условите на услугата за поврзување што ја нуди издавачот?

Блогот овозможува поврзување на партнери и непрофесионални корисници на потрошувачи, како и професионални корисници, кои сакаат да се претплатат на Solutions со тоа што ќе бидат пренасочени на страницата на Партнерот.

Наведената врска ќе доведе до склучување на договор помеѓу Партнерот и Корисникот.

Оваа услуга за поврзување е обезбедена бесплатно од страна на издавачот на корисникот. На Корисникот не му се наплаќа дополнителна платена услуга.

2.3 - Кои се условите на договорот што го склучил Корисникот по оваа врска?

Издавачот не е одговорен за управувањето со финансиската трансакција од страна на Партнерот.

Бидејќи договорот е склучен директно помеѓу Партнерот и Корисникот, Издавачот не нуди никаква гаранција или гаранција во врска со снабдувањето со решенијата.

Конечно, секој спор помеѓу корисникот и партнерот во врска со склучувањето, важноста или извршувањето на договорот склучен меѓу нив не може да го обврзе Издавачот. Сепак, на Корисникот му се советува да го информира Издавачот за секоја поплака што може да ја има против партнерот за да може да преземе соодветни мерки во врска со упатувањето на Партнерот на блогот.