Општи услови за користење на страницата за поврзување: Тргување со роботи


Член 1

Информации легали

Веб-страницата https://robots-trading.fr (во натамошниот текст „Блог“) е уредуван од Дејвид (во натамошниот текст „Издавачот“), Директор на публикација

    Домаќин на локацијата: OVH
  • Пошта: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Франција
  • Телефон: 1007

Член 2

Опсег

Овие општи услови за користење на Блогот (во натамошниот текст „Општи услови за користење“), се применуваат, без ограничување или резервација, за секој пристап и користење на Блогот на издавачот, од страна на професионалци или потрошувачи (во натамошниот текст „Корисниците“) кој сака:

претплатете се на лиценци за тргување роботи и, воопшто, за решенија за тргување и посветени на криптовалути (во натамошниот текст „Решенија“), директно од Партнерите наведени на Блогот (во натамошниот текст „Партнери“).

пристапете до писмени и видео упатства кои ги опишуваат споменатите решенија и условите за нивната претплата.

Корисникот е должен да ги прочита Општите услови за користење пред било каква употреба на Блогот.

Затоа, корисникот мора да ги прочита Општите услови за користење и Повелба за транспарентност со кликнување на врските на дното на секоја од страниците на блогот.

Член 3

Услуги кои се нудат на Блогот

3.1 - Пристап до упатства

Издавачот му става на располагање на Корисникот упатствата за решенијата што ги нудат Партнерите. Тие имаат форма на листови или видеа достапни на блогот кои го опишуваат решението и процедурите што му овозможуваат на Корисникот, чекор по чекор, да се претплати на него.

Во секој случај, упатствата презентирани од Издавачот се само за информативни цели, чија цел е да го просветли Корисникот за различни трговски решенија и посветени на криптовалутите, нудејќи му можност да инвестира, особено од алгоритми, на финансиските пазари. на валути, суровини, благородни метали или дури и криптовалути.

Под никакви околности, упатствата презентирани од Издавачот не можат да се сметаат за финансиски инвестициски совети.

3.2 - Поврзување

Издавачот нуди услуги на блогот за поврзување на корисници со партнери кои нудат решенија за да може да се претплатите на споменатите решенија директно од Партнерите.

Наведено е дека Издавачот никогаш нема да има квалитет на продавач или давател на услуги или на советник за финансиски инвестиции во однос на решенијата што ги нудат Партнерите што се појавуваат на блогот.

Издавачот делува само како давател на услуга за поврзување. Не интервенира на кој било начин во договорните односи што се формираат помеѓу Корисникот и Партнерот.

Корисникот директно ќе го склучи договорот за продажба или давање услуга со Партнерот на таков начин што овој ќе биде исклучиво одговорен за правилно извршување на своите обврски.

Член 4

Презентација на блог

4.1 - Пристап до упатства

Блогот е бесплатен пристапен за корисниците со интернет конекција, освен ако не е поинаку пропишано. Сите трошоци, какви и да се тие, поврзани со пристапот до Блогот се исклучиво на одговорност на Корисникот, кој е единствено одговорен за правилното функционирање на неговата компјутерска опрема, како и неговиот пристап до Интернет.

4.2 - Достапност на блогот

Издавачот прави се за да му овозможи на Корисникот пристап до Блогот, 24 часа на ден, 24 дена во неделата, освен во случаи на виша сила и предмет на следново.

Издавачот може, особено, во секое време, без да има одговорност:

суспендирајте, прекинете или ограничете пристап до целиот или дел од блогот, резервирајте пристап до блогот или одредени делови од блогот на одредена категорија на корисници.

избришете ги сите информации што би можеле да го нарушат неговото работење или да се спротивстават на националните или меѓународните закони.

го суспендира или ограничи пристапот до блогот за да врши ажурирања.

Издавачот се ослободува од секаква одговорност во случај на неможност за пристап до Блогот поради случај на виша сила, во смисла на одредбите начлен 1218 од Граѓанскиот законик, или поради настан надвор од негова контрола (особено проблеми со опремата на Корисникот, технички опасности, прекин на Интернет мрежата итн.).

Корисникот признава дека обврската на издавачот во врска со достапноста на блогот е едноставна обврска за средства.

Член 5

Избор и претплата на решенија

5.1 Карактеристики на решенијата

Решенијата што ги нудат Партнерите се опишани и презентирани на Блогот од страна на издавачот.

Корисникот е единствено одговорен за изборот на решенијата што ги нарачува. Презентацијата на решенијата на блогот има само информативна вокација, од Корисникот се бара пред да се претплати на понуда за решение на веб-страницата на Партнерот да ја провери нејзината содржина, така што не може да се бара одговорност од издавачот во случај на неточност на Понуди на решенија претставени на Блогот.

Кога податоците за контакт на партнерот се достапни на блогот, корисниците имаат можност да го контактираат за да може да им ги обезбеди потребните информации за понудите на Решението.

5.2. Претплата за решение

Решенијата се нарачуваат директно од Партнерот преку линк за пренасочување на неговата веб-страница.

За таа цел, упатствата што му се достапни на Корисникот на блогот имаат за цел да му дадат помош за да го водат низ различните фази на претплата на решение.

5.3 Општи услови за претплата за решенијата

Претплатите на едно или повеќе решенија од страна на Корисникот се регулирани со општите услови за продажба и/или обезбедување услуги специфични за секој партнер, особено во врска со цените и условите за плаќање, условите за набавка на решенија, процедурите за остварување на можното право на повлекување.

Така, на корисникот е да го прочита пред да се претплати на решение со партнер.

Член 6

Поддршка - Жалби

Издавачот им обезбедува на корисниците услуга за поддршка со која може да се контактира преку Телеграма пораки.

Во случај на побарување против партнер, Издавачот ќе вложи максимални напори да се обиде да ги реши тешкотиите на кои се соочува Корисникот.

Сепак, Корисникот се потсетува дека Издавачот не е одговорен во случај на прекршување од страна на партнер кој е единствено обврзан со неговите обврски. (испорака на Решението, гаранција, право на повлекување итн.).

Во секој случај, Корисникот кој наиде на потешкотии поврзани со претплатата или извршувањето на понудата за решение, има можност да контактира со Партнерот преку билети за инциденти, според методите дефинирани во рамките на договорот склучен помеѓу Корисникот и Партнерот.

Член 7

responsabilité

Корисникот признава дека услугите што ги нуди Издавачот се ограничени на презентација на понуди на решенија предложени од партнерите и на поврзување на корисниците со партнерите.

Партнерите се и остануваат единствено одговорни за извршувањето на нивните обврски кон Корисникот според договорот склучен помеѓу Партнерот и Корисникот, во кој Издавачот не е страна.

Следствено, одговорноста на издавачот е ограничена на пристапноста, користењето и правилното функционирање на Блогот под условите наведени овде.

Корисникот признава дека Издавачот во никој случај не може да се смета за советник за финансиски инвестиции во смисла на важечките прописи. Упатствата, и воопшто, презентацијата на решенијата на блогот се само за информативни цели и не можат да претставуваат понуда за финансиски инвестициски совети или каков било поттик за купување или продавање финансиски инструменти.

Издавачот ќе вложи максимални напори и ќе ја преземе сета грижа потребна за правилно извршување на своите обврски. Тој може да се ослободи од целата или дел од својата одговорност со обезбедување доказ дека неисполнувањето или лошото извршување на неговите обврски му се припишуваат или на Корисникот или на Партнерот, или на непредвидлив и непремостлив факт или на трето лице. , или случај на виша сила.

Одговорноста на издавачот не може да се бара особено во случај на:

користење од страна на Корисникот на блогот спротивно на неговата цел

поради користењето на Блогот или која било услуга достапна преку Интернет

поради непочитување на овие Општи услови за користење од страна на Корисникот

прекин на интернет и/или интранет мрежа

појава на технички проблеми и/или сајбер-напад што влијае на просториите, инсталациите и дигиталните простори, софтверот и опремата што припаѓаат или се ставени под одговорност на Корисникот

спорови помеѓу Партнерот и Корисникот

неизвршување на своите обврски од страна на Партнерот

Корисникот мора да ги преземе сите соодветни мерки за да ја заштити својата опрема и сопствените податоци, особено во случај на вирусни напади преку Интернет.

Член 8

Заштита на лични податоци

Како дел од користењето на Блогот од страна на Корисникот, од издавачот се бара да ги обработи личните податоци на корисникот.

Одредбите во врска со обработката на овие лични податоци се содржани во документот Политика за приватност, достапно од сите страници на Блогот.

Член 9

Интелектуална сопственост

Сите заштитни знаци, карактеристични елементи на брендот, имиња на домени, фотографии, текстови, коментари, илустрации, анимирани или неподвижни слики, видео секвенци, звуци, како и сите компјутерски елементи, вклучувајќи изворни кодови, објекти и извршни датотеки што може да се користат за управување со блогот (во натамошниот текст колективно наречени „Дела“) се заштитени со важечките закони под интелектуална сопственост.

Тие се целосна и целосна сопственост на Издавачот или Партнерите.

Корисникот не може да бара никакво право во овој поглед, што тој изречно го прифаќа.

На корисникот особено му е забрането да ги репродуцира, прилагодува, менува, трансформира, преведува, објавува и комуницира на кој било начин, директно и/или индиректно, делата на издавачот или на партнерите.

Корисникот се обврзува никогаш да не ги нарушува правата на интелектуална сопственост на издавачот или на партнерите.

Горенаведените обврски значат каква било директна или индиректна акција, лично или преку посредник, за нивна сопствена или за сметка на трето лице.

Член 10

Интелектуална сопственост

Блогот содржи линкови до веб-локации на трети лица, особено до страниците на неговите партнери.

Овие страници не се под контрола на издавачот, кој не е одговорен за нивната содржина, ниту во случај на некаков технички проблем и/или прекршување на безбедноста што произлегува од хипертекст врска.

Останува на Корисникот да ги направи сите потребни или соодветни проверки пред да продолжи со каква било трансакција со една од овие трети страни.

Член 11

Коментари
забелешки

Секој корисник има можност да ги коментира и оценува упатствата, понудите за решенија на кои се претплатил, Партнерите и, воопшто, Блогот преку интерфејсот на Google My Business.

Корисникот е единствено одговорен за неговите оценки и коментари. При пишувањето на својот јавен коментар, Корисникот се обврзува да ги измери неговите коментари, кои мора да се засноваат исклучиво на докажани и објективни факти.

Со објавување на неговите коментари, Корисникот му дава, бесплатно, изречно на Издавачот неотповикливо право слободно да ги користи, копира, објавува, преведува и дистрибуира без каква било форма на дополнителен договор, на кој било медиум и во каква било форма. за искористување на Блогот како и за цели на промоција и публицитет. Исто така, го овластува Издавачот да го даде ова право на Партнерите под истите услови и за истите цели. (производство на реклами, промоција на понуди, репродукција во комплети за печат и сл.).

Доколку Издавачот би бил предмет на спогодбена или правна постапка поради коментарите што Корисникот ги објавува на интерфејсот, тој може да се сврти против него за да добие надомест за сите штети, суми, пресуди и трошоци кои можат да произлезат од оваа постапка .

Член 12

различни

12.2 - Целосно

Страните признаваат дека овие Услови за користење го сочинуваат целиот договор меѓу нив во врска со користењето на Блогот и ја заменуваат секоја претходна понуда или договор, писмена или усна.

12.3 - Делумна инвалидност

Доколку некоја од одредбите на овие Општи услови за користење се покаже како неважечка според владеењето на правото во сила или судска одлука која станала правосилна, тогаш тоа ќе се смета за непишано, без сепак да резултира со ништовност на Општите услови. на употреба, ниту да ја менува валидноста на другите негови одредби.

12.4 - Толеранција

Фактот што една или друга од страните не бараат примена на која било клаузула од овие Општи услови за користење или се согласува со нејзиното неизвршување, било трајно или привремено, не може да се толкува како откажување од оваа страна од правата што произлегуваат за тоа од наведената клаузула.

12.5 - Виша сила

Во контекст на сегашноста, кога неисполнувањето на обврската на една страна се припишува на случај на виша сила, оваа страна се ослободува од одговорност.

Виша сила значи секој неодолив и непредвидлив настан во смисла начлен 1218 од Граѓанскиот законик и неговото толкување по судска практика и спречување на една од страните да ги извршува обврските што и се наметнати според Општите услови за користење.

Следниве се асимилирани со случаи на виша сила: штрајкови или работни спорови кај една од страните, кај добавувач или кај национален оператор во Франција или во странство, пожари, поплави или други природни катастрофи, неуспех на добавувач или трет операторот на партијата, како и измената на сите прописи применливи за Општите услови за употреба, пандемии, епидемии, здравствени кризи и административни затворања поврзани со горенаведените пандемии и здравствени кризи и со тоа што го оневозможува извршувањето.

Секоја страна ќе ја извести другата страна со какви било писмени средства за појава на кој било случај на виша сила. Роковите за исполнување на обврските на секоја од договорните страни ќе се продолжат според времетраењето на настаните што претставуваат виша сила и нивното извршување мора повторно да се преземе веднаш штом ќе престанат настаните што го спречуваат извршувањето.

Меѓутоа, доколку извршувањето на обврските стане невозможно за период од повеќе од еден (1) месец, страните ќе се консултираат со цел да се постигне задоволително решение. Доколку не се договори во рок од петнаесет (15) дена од денот на истекот на првиот период од еден месец, страните ќе бидат ослободени од обврските без надомест на двете страни.

Член 13

Применливо право - Јазик на договорот

Со експресен договор меѓу страните, овие Општи услови за користење се регулирани со францускиот закон.

Тие се напишани на француски јазик. Во случај да се преведени на еден или повеќе јазици, само францускиот текст ќе преовладува во случај на спор.

Член 14

Судски спорови

14.1 - Применливо за професионални корисници

Сите спорови до кои може да доведат овие општи услови, во врска со нивната важност, толкување, извршување, престанок, последици и последици ќе бидат поднесени до трговскиот суд на градот Монпелје.

14.2 - Применливо за корисници на потрошувачи

Во случај на спор што се однесува само на услугите (работењето на Блогот) што ги нуди Издавачот, секоја поплака мора да се испрати до Издавачот преку препорачана пошта со потврда за прием.

Во случај на неуспех на жалбата во рок од 30 дена, Корисникот е информиран дека може да прибегне кон конвенционално посредување или кон кој било алтернативен метод за решавање спорови (помирување, на пример) во случај на спор.

За таа цел, Корисникот мора да контактира со следниот посредник: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references

Посебно, спорот не може да го испита медијаторот ако:

Корисникот не го оправдува тоа што се обидел, претходно, да го реши својот спор директно со издавачот со писмена жалба

барањето е очигледно неосновано или навредливо

спорот е претходно разгледуван или го разгледува друг посредник или суд

Корисникот го доставил своето барање до медијаторот во рок од повеќе од една година од неговата писмена жалба до издавачот

спорот не спаѓа во негова надлежност

Доколку тоа не се случи, сите спорови до кои би можеле да доведат овие Општи услови за употреба, во врска со нивната важност, толкување, извршување, престанок, последици и последици ќе бидат поднесени до надлежните француски судови.