Kushtet e përgjithshme të përdorimit të faqes lidhëse: Tregtimi i robotëve


Neni 1

Informacione légales

Faqja e internetit https://robots-trading.fr (në tekstin e mëtejmë "Blog") është redaktuar nga David (në tekstin e mëtejmë "Botuesi"), Drejtor i botimit

    Pritësi i sitit: OVH
  • Posta: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
  • Telefoni: 1007

Neni 2

Fushëveprimi

Këto kushte të përgjithshme të përdorimit të blogut (në tekstin e mëtejmë "Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit"), aplikoni, pa kufizime ose rezerva, për të gjithë aksesin dhe përdorimin e Blogut të Botuesit, nga profesionistë ose konsumatorë (në tekstin e mëtejmë "Përdoruesit") kush deshiron:

abonohuni në licencat e robotëve të tregtimit dhe, në përgjithësi, në zgjidhjet tregtare dhe të dedikuara për kriptovalutat (në tekstin e mëtejmë "Zgjidhjet"), direkt nga Partnerët e referuar në Blog (në tekstin e mëtejmë "Partnerët").

aksesoni mësimet e shkruara dhe video që përshkruajnë Zgjidhjet e përmendura dhe kushtet e abonimit të tyre.

Përdoruesit i kërkohet të lexojë Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit përpara çdo përdorimi në Blog.

Prandaj, Përdoruesi duhet të lexojë Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit dhe Karta e Transparencës duke klikuar në lidhjet në fund të secilës prej faqeve të blogut.

Neni 3

Shërbimet e ofruara në Blog

3.1 - Qasja në mësime

Redaktori vë në dispozicion të Përdoruesit udhëzimet e Zgjidhjeve të ofruara nga Partnerët. Këto marrin formën e fletëve ose videove të aksesueshme në Blog që përshkruajnë Zgjidhjen dhe procedurat që lejojnë Përdoruesin, hap pas hapi, të abonohet në të.

Në çdo rast, mësimet e paraqitura nga Botuesi janë vetëm për qëllime informative, objektivi i të cilave është të ndriçojë Përdoruesin për zgjidhje të ndryshme tregtare dhe të dedikuara për kriptovalutat duke i ofruar atij mundësinë për të bërë investime, veçanërisht nga algoritmet, në tregjet financiare. të monedhave, lëndëve të para, metaleve të çmuara apo edhe kriptomonedhave.

Në asnjë rrethanë udhëzimet e paraqitura nga Botuesi nuk mund të konsiderohen si këshilla për investime financiare.

3.2 - Lidhja

Botuesi ofron shërbime në Blog për lidhjen e përdoruesve me partnerët që ofrojnë Zgjidhje në mënyrë që të mund të abonohen në Zgjidhjet e përmendura drejtpërdrejt nga Partnerët.

Është specifikuar se Botuesi nuk do të ketë kurrë cilësinë e shitësit ose ofruesit të shërbimit ose atë të këshilltarit të investimeve financiare në lidhje me Zgjidhjet e ofruara nga Partnerët që shfaqen në Blog.

Botuesi vepron vetëm si ofrues i një shërbimi lidhës. Ai nuk ndërhyn në asnjë mënyrë në marrëdhëniet kontraktuale që krijohen ndërmjet Përdoruesit dhe Partnerit.

Përdoruesi do të lidhë drejtpërdrejt kontratën e shitjes ose ofrimit të shërbimit me Partnerin në mënyrë të tillë që ky i fundit të jetë ekskluzivisht përgjegjës për përmbushjen e duhur të detyrimeve të tij.

Neni 4

Prezantimi i blogut

4.1 - Qasja në mësime

Blogu është i aksesueshëm pa pagesë për Përdoruesit me një lidhje interneti, përveç nëse parashikohet ndryshe. Të gjitha kostot, çfarëdo qofshin ato, në lidhje me aksesin në Blog janë ekskluzivisht përgjegjësi e Përdoruesit, i cili është i vetmi përgjegjës për funksionimin e duhur të pajisjeve të tij kompjuterike, si dhe aksesin e tij në internet.

4.2 - Disponueshmëria e blogut

Botuesi bën çmos për t'i lejuar Përdoruesit akses në Blog, 24 orë në ditë, 24 ditë në javë, me përjashtim të rasteve të forcës madhore dhe që i nënshtrohet sa më poshtë.

Botuesi mundet, në veçanti, në çdo kohë, pa pasur përgjegjësi:

pezulloni, ndërprisni ose kufizoni aksesin në të gjithë ose një pjesë të blogut, rezervoni aksesin në blog ose pjesë të caktuara të blogut, për një kategori të caktuar përdoruesish.

fshini çdo informacion që mund të prishë funksionimin e tij ose të jetë në kundërshtim me ligjet kombëtare ose ndërkombëtare.

pezulloni ose kufizoni aksesin në Blog për të bërë përditësime.

Botuesi lirohet nga çdo përgjegjësi në rast të pamundësisë së aksesit në Blog për shkak të një rasti të forcës madhore, sipas kuptimit të dispozitave tëneni 1218 i Kodit Civil, ose për shkak të një ngjarjeje jashtë kontrollit të saj (në veçanti probleme me pajisjet e Përdoruesit, rreziqe teknike, ndërprerje në rrjetin e internetit, etj.).

Përdoruesi pranon se detyrimi i botuesit në lidhje me disponueshmërinë e blogut është një detyrim i thjeshtë mjetesh.

Neni 5

Zgjedhja dhe abonimi i Zgjidhjeve

5.1 Karakteristikat e zgjidhjeve

Zgjidhjet e ofruara nga Partnerët përshkruhen dhe paraqiten në Blog nga Publisher.

Përdoruesi është vetëm përgjegjës për zgjedhjen e Zgjidhjeve që ai porosit. Prezantimi i Zgjidhjeve në Blog që ka vetëm një profesion informues, Përdoruesi kërkohet përpara se të regjistrohet në një ofertë Zgjidhjeje në faqen e internetit të Partnerit për të kontrolluar përmbajtjen e tij, në mënyrë që përgjegjësia e botuesit të mos kërkohet në rast pasaktësie të Ofertat e zgjidhjeve të paraqitura në Blog.

Kur të dhënat e kontaktit të Partnerit janë të disponueshme në Blog, Përdoruesit kanë mundësinë ta kontaktojnë atë në mënyrë që ai t'u sigurojë atyre informacionin e nevojshëm për ofertat e Zgjidhjes.

5.2. Abonimi në zgjidhje

Zgjidhjet porositen direkt nga Partneri nëpërmjet një lidhje ridrejtimi në faqen e tij të internetit.

Për këtë qëllim, udhëzimet e vëna në dispozicion të Përdoruesit në Blog synojnë t'i ofrojnë atij ndihmë për ta udhëhequr atë në fazat e ndryshme të abonimit në një Zgjidhje.

5.3 Kushtet e përgjithshme të abonimit për Zgjidhjet

Abonimet në një ose më shumë Solutions nga Përdoruesi rregullohen nga kushtet e përgjithshme të shitjes dhe/ose ofrimit të shërbimeve specifike për secilin Partner, veçanërisht në lidhje me çmimet dhe kushtet e pagesës, kushtet e furnizimit të Zgjidhjeve, procedurat për ushtrimin e një të drejte të mundshme. të tërheqjes.

Kështu, i takon Përdoruesit ta lexojë atë përpara se të abonohet në një Zgjidhje me një Partner.

Neni 6

Mbështetja - Ankesat

Botuesi u ofron përdoruesve një shërbim mbështetës i cili mund të kontaktohet me anë të Mesazhet në telegram.

Në rast të një pretendimi kundër një partneri, Botuesi do të bëjë përpjekjet më të mira për të zgjidhur vështirësitë e hasura nga Përdoruesi.

Megjithatë, Përdoruesit i kujtohet se Botuesi nuk është përgjegjës në rast të shkeljes nga një Partner i cili është i detyruar vetëm nga detyrimet e tij. (dorëzimi i Zgjidhjes, garancia, e drejta e tërheqjes, etj.).

Në çdo rast, Përdoruesi duke hasur në një vështirësi në lidhje me abonimin ose ekzekutimin e një oferte Zgjidhjeje, ka mundësinë të kontaktojë Partnerin nëpërmjet biletave të incidentit, sipas metodave të përcaktuara në kuadrin e kontratës së lidhur ndërmjet Përdoruesit dhe Partnerit.

Neni 7

RESPONSABILITE

Përdoruesi pranon se shërbimet e ofruara nga Botuesi janë të kufizuara në paraqitjen e ofertave të Zgjidhjeve të propozuara nga Partnerët dhe në lidhjen e Përdoruesve me Partnerët.

Partnerët janë dhe mbeten vetëm përgjegjës për përmbushjen e detyrimeve të tyre ndaj Përdoruesit sipas kontratës së lidhur ndërmjet Partnerit dhe Përdoruesit, në të cilën Botuesi nuk është palë.

Për rrjedhojë, përgjegjësia e botuesit është e kufizuar në aksesin, përdorimin dhe funksionimin e duhur të Blogut sipas kushteve të përcaktuara këtu.

Përdoruesi pranon se Botuesi në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si një këshilltar për investime financiare në kuptim të rregulloreve në fuqi. Tutorialet, dhe në përgjithësi, prezantimi i Zgjidhjeve në Blog janë vetëm për qëllime informative dhe nuk mund të përbëjnë një ofertë këshillimi për investime financiare ose ndonjë nxitje për të blerë ose shitur instrumente financiare. .

Botuesi do të bëjë çdo përpjekje dhe do të marrë të gjithë kujdesin e nevojshëm për përmbushjen e duhur të detyrimeve të tij. Ai mund të shkarkojë veten nga e gjithë ose një pjesë e përgjegjësisë së tij duke ofruar prova se mospërmbushja ose përmbushja e dobët e detyrimeve të tij i atribuohet ose Përdoruesit ose Partnerit, ose një fakti të paparashikueshëm dhe të pakapërcyeshëm, ose një pale të tretë. , ose një rast force madhore.

Përgjegjësia e Botuesit nuk mund të kërkohet veçanërisht në rastet e:

përdorimi nga Përdoruesi i Blogut në kundërshtim me qëllimin e tij

për shkak të përdorimit të Blog-ut ose ndonjë shërbimi të aksesueshëm nëpërmjet internetit

për shkak të mospërputhjes së Përdoruesit me këto Kushte të Përgjithshme të Përdorimit

ndërprerje e internetit dhe/ose rrjetit të intranetit

shfaqja e problemeve teknike dhe/ose një sulmi kibernetik që prek ambientet, instalimet dhe hapësirat dixhitale, softuerin dhe pajisjet që i përkasin ose të vendosura nën përgjegjësinë e Përdoruesit

mosmarrëveshjet ndërmjet Partnerit dhe Përdoruesit

mospërmbushja e detyrimeve të tij nga Partneri

Përdoruesi duhet të marrë të gjitha masat e duhura për të mbrojtur pajisjet e tij dhe të dhënat e tij, veçanërisht në rast të sulmeve virale nëpërmjet internetit.

Neni 8

Mbrojtja e të dhënave personale

Si pjesë e përdorimit të Blog nga Përdoruesi, Botuesi kërkohet të përpunojë të dhënat personale të Përdoruesit.

Rregullat në lidhje me përpunimin e këtyre të dhënave personale përmbahen në dokument Politika e privatësisë, i aksesueshëm nga të gjitha faqet e Blogut.

Neni 9

Pronësia Intelektuale

Të gjitha markat tregtare, elementët dallues të markave, emrat e domenit, fotografitë, tekstet, komentet, ilustrimet, imazhet e animuara ose të palëvizshme, sekuencat e videove, tingujt, si dhe të gjithë elementët e kompjuterit, duke përfshirë kodet burimore, objektet dhe ekzekutuesit që mund të përdoren për të operuar blogun (më tej referuar kolektivisht si "Punët") mbrohen nga ligjet në fuqi sipas pronësisë intelektuale.

Ato janë pronë e plotë dhe e plotë e Botuesit ose Partnerëve.

Përdoruesi nuk mund të kërkojë asnjë të drejtë në këtë drejtim, të cilën ai e pranon shprehimisht.

Në veçanti, Përdoruesit i ndalohet të riprodhojë, përshtatë, modifikojë, transformojë, përkthejë, publikojë dhe komunikojë në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt dhe/ose tërthorazi, Veprat e Botuesit ose të Partnerëve.

Përdoruesi merr përsipër të mos shkelë kurrë të drejtat e pronësisë intelektuale të Botuesit ose të Partnerëve.

Angazhimet e mësipërme nënkuptojnë çdo veprim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, personalisht ose nëpërmjet një ndërmjetësi, për llogari të tyre ose të një pale të tretë.

Neni 10

Pronësia Intelektuale

Blog përmban lidhje me faqet e internetit të palëve të treta, në veçanti me faqet e partnerëve të tij.

Këto sajte nuk janë nën kontrollin e Botuesit, i cili nuk është përgjegjës për përmbajtjen e tyre, as në rast të ndonjë problemi teknik dhe/ose shkelje të sigurisë që rrjedh nga një lidhje hiperteksti.

I takon Përdoruesit të bëjë të gjitha verifikimet e nevojshme ose të përshtatshme përpara se të vazhdojë me ndonjë transaksion me një nga këto palë të treta.

Neni 11

Komente
Shënimet

Çdo Përdorues ka mundësinë të komentojë dhe të vlerësojë tutorialet, ofertat e Zgjidhjeve në të cilat është abonuar, Partnerët dhe, në përgjithësi, Blog-un përmes ndërfaqes Google My Business.

Përdoruesi është vetëm përgjegjës për vlerësimet dhe komentet e tij. Kur shkruan komentin e tij publik, Përdoruesi merr përsipër të masë komentet e tij, të cilat duhet të bazohen ekskluzivisht në fakte të vërtetuara dhe objektive.

Duke publikuar komentet e tij, Përdoruesi i jep, pa pagesë, shprehimisht Botuesit të drejtën e parevokueshme për t'i përdorur, kopjuar, botuar, përkthyer dhe shpërndarë lirisht ato pa asnjë formë marrëveshjeje shtesë, në çdo mjet dhe në çfarëdo forme. për shfrytëzimin e Blogut si dhe për qëllime promovimi dhe publiciteti. Ai gjithashtu autorizon Botuesin t'i japë këtë të drejtë Partnerëve në të njëjtat kushte dhe për të njëjtat qëllime. (prodhimi i reklamave, promovimi i ofertave, riprodhimi në komplete shtypi, etj.).

Nëse Botuesi do të ishte subjekt i një procedure miqësore ose ligjore për shkak të komenteve që Përdoruesi publikon në ndërfaqe, ai mund të kthehet kundër tij për të marrë kompensim për të gjitha dëmet, shumat, dënimet dhe kostot që mund të lindin nga kjo procedurë. .

Neni 12

Disa

12.2 - E tërë

Palët pranojnë se këto Kushte Përdorimi përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis tyre në lidhje me përdorimin e Blog-ut dhe zëvendësojnë çdo ofertë ose marrëveshje paraprake, të shkruar ose verbale.

12.3 - Pavlefshmëri e pjesshme

Nëse ndonjë nga përcaktimet e këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme të Përdorimit rezulton i pavlefshëm sipas një rregulli të ligjit në fuqi ose një vendim gjykate që ka marrë formë të prerë, atëherë ai do të konsiderohet i pashkruar, pa rezultuar megjithatë në pavlefshmërinë e Kushteve të Përgjithshme. të përdorimit dhe as të ndryshojë vlefshmërinë e përcaktimeve të tjera të tij.

12.4 - Toleranca

Fakti që njëra ose tjetra palë nuk pretendon zbatimin e ndonjë klauzole të këtyre Kushteve të Përgjithshme të Përdorimit ose pranon mospërmbushjen e saj, qoftë përgjithmonë apo përkohësisht, nuk mund të interpretohet si heqje dorë nga kjo palë nga të drejtat që rrjedhin për atë nga klauzola në fjalë.

12.5 - Forca madhore

Në kontekstin e tanishëm, kur mospërmbushja e një detyrimi të një pale i atribuohet një rasti të forcës madhore, kjo palë përjashtohet nga përgjegjësia.

Forca madhore nënkupton çdo ngjarje të papërmbajtshme dhe të paparashikueshme në kuptimin eneni 1218 i Kodit Civil dhe interpretimin e tij sipas jurisprudencës dhe pengimin e njërës prej palëve nga kryerja e detyrimeve që i ngarkohen sipas kushteve të përgjithshme të përdorimit.

Me rastet e forcës madhore asimilohen: greva ose mosmarrëveshje pune në njërën nga palët, në një furnizues ose në një operator kombëtar në Francë ose jashtë saj, zjarre, përmbytje ose fatkeqësi të tjera natyrore, dështimi i një furnizuesi ose një i tretë- operatori i palës si dhe modifikimi i çdo rregulloreje të zbatueshme për Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit, pandemitë, epidemitë, krizat shëndetësore dhe mbylljet administrative të lidhura me pandemitë dhe krizat shëndetësore të mësipërme dhe duke e bërë të pamundur ekzekutimin.

Secila palë do të njoftojë palën tjetër me çdo mjet me shkrim për ndodhjen e çdo rasti të forcës madhore. Afatet për përmbushjen e detyrimeve të secilës prej palëve sipas këtij ligji do të zgjaten sipas kohëzgjatjes së ngjarjeve që përbëjnë forcën madhore dhe kryerja e tyre duhet të ndërmerret sërish sapo të kenë pushuar ngjarjet që pengojnë kryerjen.

Megjithatë, nëse përmbushja e detyrimeve bëhet e pamundur për një periudhë më shumë se një (1) muaj, palët do të konsultohen për të arritur një zgjidhje të kënaqshme. Në rast të dështimit të marrëveshjes brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e skadimit të periudhës së parë njëmujore, palët do të lirohen nga zotimet e tyre pa kompensim nga asnjëra palë.

Neni 13

Ligji në fuqi - Gjuha e kontratës

Me marrëveshje të shprehur ndërmjet palëve, këto Kushte të Përgjithshme të Përdorimit rregullohen nga ligji francez.

Ato janë shkruar në frëngjisht. Në rast se ato përkthehen në një ose më shumë gjuhë, vetëm teksti në frëngjisht do të mbizotërojë në rast mosmarrëveshjeje.

Neni 14

Çështjet gjyqësore

14.1 - E aplikueshme për përdoruesit profesionistë

Të gjitha mosmarrëveshjet për të cilat mund të lindin këto kushte të përgjithshme, në lidhje me vlefshmërinë, interpretimin, ekzekutimin, përfundimin, pasojat dhe pasojat e tyre do t'i paraqiten gjykatës tregtare të qytetit të Montpellier.

14.2 - E aplikueshme për Përdoruesit Konsumatorë

Në rast mosmarrëveshjeje në lidhje vetëm me shërbimet (funksionimin e Blog-ut) të ofruara nga Botuesi, çdo ankesë duhet t'i dërgohet Botuesit me postë të regjistruar me konfirmimin e marrjes.

Në rast të dështimit të ankesës brenda 30 ditëve, Përdoruesi informohet se ai mund të përdorë ndërmjetësimin konvencional, ose ndonjë metodë alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve (pajtim, për shembull) në rast mosmarrëveshjeje.

Për këtë qëllim, Përdoruesi duhet të kontaktojë ndërmjetësuesin e mëposhtëm: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references

Në veçanti, mosmarrëveshja nuk mund të shqyrtohet nga ndërmjetësi nëse:

Përdoruesi nuk justifikon që është përpjekur që më parë të zgjidhë mosmarrëveshjen e tij drejtpërdrejt me Botuesin me një ankesë me shkrim

kërkesa është qartazi e pabazuar ose abuzive

mosmarrëveshja është shqyrtuar më parë ose është duke u shqyrtuar nga një ndërmjetës tjetër ose nga një gjykatë

Përdoruesi i ka paraqitur kërkesën e tij ndërmjetësit brenda një periudhe prej më shumë se një viti nga ankesa e tij me shkrim drejtuar Botuesit

mosmarrëveshja nuk është në juridiksionin e saj

Nëse kjo nuk ndodh, të gjitha mosmarrëveshjet në të cilat mund të lindin këto Kushte të Përgjithshme të Përdorimit, në lidhje me vlefshmërinë, interpretimin, ekzekutimin, përfundimin, pasojat dhe pasojat e tyre do t'i dorëzohen gjykatave kompetente franceze.