Allmänna villkor för användning av den länkande webbplatsen: Handelsrobotar


Artikel 1

juridisk information

Webbplatsen https://robots-trading.fr (hädanefter "bloggen") publiceras av David (hädanefter "utgivaren"), publikationsdirektör

    Webbplatsvärd: OVH
  • Mail: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrike
  • Telefon: 1007

Artikel 2

Omfattning

Dessa allmänna villkor för användning av bloggen (hädanefter "Allmänna användarvillkor"), tillämpa, utan begränsning eller reservation, för all åtkomst och användning av utgivarens blogg, av proffs eller konsumenter (hädanefter "användarna") som önskar:

prenumerera på handelsrobotlicenser och i allmänhet på handelslösningar och dedikerade till kryptovaluta (nedan kallade "lösningarna"), direkt från Partners som refereras till på bloggen (nedan kallade "Partners").

få tillgång till skriftliga och videohandledningar som beskriver nämnda lösningar och villkoren för deras prenumeration.

Användaren är skyldig att läsa de allmänna användarvillkoren innan någon användning på bloggen.

Användaren måste därför läsa de allmänna användarvillkoren och Transparensstadga genom att klicka på länkarna längst ner på var och en av bloggsidorna.

Artikel 3

Tjänster som erbjuds på bloggen

3.1 - Tillgång till handledningar

Redaktören gör handledningarna för de lösningar som erbjuds av partnerna tillgängliga för användaren. Dessa har formen av ark eller videor som är tillgängliga på bloggen som beskriver lösningen och de procedurer som tillåter användaren att steg för steg prenumerera på den.

Under alla omständigheter är de tutorials som presenteras av utgivaren endast för informationsändamål, vars syfte är att upplysa användaren om olika handelslösningar och dedikerade till kryptovalutor som ger honom möjligheten att göra investeringar, i synnerhet från algoritmer, på finansmarknaderna av valutor, råvaror, ädla metaller eller till och med kryptovalutor.

Under inga omständigheter kan de tutorials som presenteras av utgivaren anses utgöra finansiell investeringsrådgivning.

3.2 - Anslutning

Utgivaren erbjuder tjänster på bloggen för att koppla samman användare med partner som erbjuder lösningar för att kunna prenumerera på nämnda lösningar direkt från partners.

Det anges att utgivaren aldrig kommer att ha samma kvalitet som säljare eller tjänsteleverantör eller som finansiell investeringsrådgivare med avseende på de lösningar som erbjuds av partnerna som visas på bloggen.

Utgivaren agerar endast som leverantör av en länktjänst. Det ingriper inte på något sätt i det avtalsförhållande som bildas mellan Användaren och Partnern.

Användaren kommer direkt att sluta försäljningsavtalet eller tillhandahållandet av tjänster med partnern på ett sådant sätt att den senare kommer att vara exklusivt ansvarig för att sina skyldigheter fullgörs korrekt.

Artikel 4

Bloggpresentation

4.1 - Tillgång till handledningar

Bloggen är tillgänglig gratis för användare med internetuppkoppling om inte annat anges. Alla kostnader, oavsett vad de kan vara, relaterade till åtkomst till bloggen är uteslutande användarens ansvar, som är ensam ansvarig för att hans datorutrustning fungerar korrekt samt för hans tillgång till Internet.

4.2 - Bloggens tillgänglighet

Utgivaren gör sitt bästa för att ge användaren tillgång till bloggen, 24 timmar om dygnet, 24 dagar i veckan, förutom i fall av force majeure och med förbehåll för följande.

Utgivaren kan, i synnerhet, när som helst och utan ansvar:

avbryta, avbryta eller begränsa åtkomsten till hela eller delar av bloggen, reservera åtkomst till bloggen eller vissa delar av bloggen för en bestämd kategori av användare.

radera all information som kan störa dess funktion eller strida mot nationella eller internationella lagar.

stänga av eller begränsa åtkomsten till bloggen för att göra uppdateringar.

Utgivaren är befriad från allt ansvar i händelse av omöjlighet att få tillgång till bloggen på grund av ett fall av force majeure, i den mening som avses i bestämmelserna iartikel 1218 i civillagen, eller på grund av en händelse utanför dess kontroll (särskilt problem med användarens utrustning, tekniska faror, störningar på internetnätverket etc.).

Användaren är medveten om att utgivarens skyldighet angående tillgängligheten av bloggen är en enkel medelskyldighet.

Artikel 5

Val och prenumeration av Solutions

5.1 Lösningarnas egenskaper

Lösningarna som erbjuds av partnerna beskrivs och presenteras på bloggen av utgivaren.

Användaren är ensam ansvarig för valet av de lösningar han beställer. Presentationen av lösningarna på bloggen som endast har ett informativt yrke, måste användaren innan han prenumererar på ett lösningserbjudande på partnerns webbplats kontrollera dess innehåll, så att utgivarens ansvar inte kan sökas i händelse av felaktigheter i Lösningserbjudanden som presenteras på bloggen.

När Partnerns kontaktuppgifter finns tillgängliga på bloggen har Användare möjlighet att kontakta honom så att han kan ge dem nödvändig information om Lösningserbjudandena.

5.2. Lösningsprenumeration

Lösningar beställs direkt från Partnern via en omdirigeringslänk på dess webbplats.

För detta ändamål är de tutorials som görs tillgängliga för användaren på bloggen avsedda att ge honom hjälp för att guida honom genom de olika stadierna av att prenumerera på en lösning.

5.3 Allmänna prenumerationsvillkor för Lösningarna

Användarens prenumeration på en eller flera Lösningar styrs av de allmänna försäljningsvillkoren och/eller tillhandahållandet av tjänster som är specifika för varje Partner, särskilt avseende priser och betalningsvillkor, leveransvillkor för Lösningar, förfaranden för att utöva en eventuell rättighet av uttag.

Det är alltså upp till Användaren att läsa den innan han prenumererar på en Lösning med en Partner.

Artikel 6

Support - Klagomål

Utgivaren förser Användare med en supporttjänst som kan kontaktas med hjälp av Telegrammeddelanden.

I händelse av ett anspråk mot en partner kommer utgivaren att göra sitt bästa för att försöka lösa de svårigheter som användaren stöter på.

Användaren påminns dock om att Utgivaren inte är ansvarig i händelse av intrång från en Partner som enbart är bunden av sina skyldigheter. (leverans av lösningen, garanti, ångerrätt, etc.).

I vilket fall som helst har Användaren som stöter på en svårighet relaterad till prenumerationen eller genomförandet av ett lösningserbjudande möjlighet att kontakta Partnern via incidentbiljetter, enligt metoder som definieras inom ramen för avtalet som ingåtts mellan Användaren och Partnern.

Artikel 7

responsabilité

Användaren bekräftar att tjänsterna som erbjuds av utgivaren är begränsade till presentationen av erbjudanden om lösningar som föreslås av partners och till kopplingen mellan användare och partner.

Partnerna är och förblir ensamma ansvariga för fullgörandet av sina skyldigheter gentemot Användaren enligt det avtal som ingåtts mellan Partnern och Användaren, till vilket Utgivaren inte är part.

Följaktligen är utgivarens ansvar begränsat till bloggens tillgänglighet, användning och korrekta funktion under de villkor som anges här.

Användaren medger att Utgivaren inte på något sätt kan anses vara en finansiell investeringsrådgivare i den mening som avses i gällande regler. Handledningarna, och i allmänhet presentationen av lösningarna på bloggen, är endast i informationssyfte och kan inte utgöra ett erbjudande om finansiell investeringsrådgivning eller något incitament att köpa eller sälja finansiella instrument. .

Utgivaren kommer att göra sitt yttersta och vidta all den omsorg som krävs för att utföra sina skyldigheter på ett korrekt sätt. Han kan befria sig själv från hela eller delar av sitt ansvar genom att tillhandahålla bevis för att underlåtenhet eller dåligt fullgörande av hans skyldigheter kan hänföras antingen till Användaren eller Partnern, eller till en oförutsägbar och oöverstiglig händelse, eller till en tredje part. , eller ett fall av force majeure.

Förlagets ansvar kan inte sökas särskilt i händelse av:

användning av bloggens användare i strid med dess syfte

på grund av användningen av bloggen eller någon tjänst som är tillgänglig via Internet

på grund av att användaren inte följer dessa allmänna användarvillkor

avbrott i internet och/eller intranät

förekomsten av tekniska problem och/eller en cyberattack som påverkar lokaler, installationer och digitala utrymmen, programvara och utrustning som tillhör eller ställs under användarens ansvar

tvister mellan partnern och användaren

partnerns underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter

Användaren måste vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sin utrustning och sina egna uppgifter, särskilt i händelse av virala attacker via Internet.

Artikel 8

Skydd av personuppgifter

Som en del av Användarens användning av Bloggen är Utgivaren skyldig att behandla Användarens personuppgifter.

Bestämmelserna om behandlingen av dessa personuppgifter finns i dokumentet Integritetspolicy, tillgänglig från alla sidor i bloggen.

Artikel 9

Immateriell äganderätt

Alla varumärken, distinkta varumärkeselement, domännamn, fotografier, texter, kommentarer, illustrationer, animerade eller stillbilder, videosekvenser, ljud, såväl som alla datorelement, inklusive källkoder, objekt och körbara filer som kan användas för att driva bloggen (hädanefter gemensamt kallad "verket") skyddas av gällande lagar under immateriella rättigheter.

De är utgivarens eller partnernas fullständiga egendom.

Användaren kan inte hävda någon rätt i detta avseende, vilket han uttryckligen accepterar.

I synnerhet är det förbjudet för användaren att reproducera, anpassa, modifiera, omvandla, översätta, publicera och kommunicera på något sätt, direkt och/eller indirekt, utgivarens eller partnernas verk.

Användaren förbinder sig att aldrig göra intrång i utgivarens eller partnernas immateriella rättigheter.

Ovanstående åtaganden avser alla direkta eller indirekta åtgärder, personligen eller genom en mellanhand, för egen eller tredje parts räkning.

Artikel 10

Immateriell äganderätt

Bloggen innehåller länkar till tredjepartswebbplatser, i synnerhet till dess partners webbplatser.

Dessa webbplatser är inte under kontroll av utgivaren, som inte är ansvarig för deras innehåll, och inte heller i händelse av tekniska problem och/eller säkerhetsintrång som uppstår från en hypertextlänk.

Det är upp till användaren att göra alla nödvändiga eller lämpliga verifikationer innan han fortsätter med någon transaktion med någon av dessa tredje parter.

Artikel 11

kommentarer
Anmärkningar

Varje användare har möjlighet att kommentera och betygsätta handledningarna, lösningarna som de har prenumererat på, partnerna och i allmänhet bloggen via Google My Business-gränssnittet.

Användaren är ensam ansvarig för sina betyg och kommentarer. När användaren skriver sin offentliga kommentar förbinder sig användaren att mäta sina kommentarer, som uteslutande måste baseras på bevisade och objektiva fakta.

Genom att publicera sina kommentarer ger Användaren, kostnadsfritt, uttryckligen utgivaren den oåterkalleliga rätten att fritt använda, kopiera, publicera, översätta och distribuera dem utan någon form av ytterligare överenskommelse, på något medium och i någon form. utnyttjandet av bloggen såväl som i marknadsförings- och publicitetssyfte. Det ger också utgivaren rätt att ge denna rätt till partner under samma villkor och för samma ändamål. (produktion av reklam, marknadsföring av erbjudanden, reproduktion i presssatser, etc.).

Om utgivaren skulle bli föremål för ett uppenbart eller rättsligt förfarande på grund av kommentarerna som användaren publicerar på gränssnittet, kan han vända sig mot honom för att få ersättning för alla skador, belopp, fällande domar och kostnader som kan uppstå från detta förfarande. .

Artikel 12

olika

12.2 - Helhet

Parterna erkänner att dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dem angående användningen av bloggen och ersätter alla tidigare erbjudanden eller avtal, skriftligt eller muntligt.

12.3 - Partiell invaliditet

Om någon av bestämmelserna i dessa Allmänna Användarvillkor visar sig vara ogiltiga enligt en gällande rättsregel eller ett domstolsbeslut som har vunnit laga kraft, skulle det då anses oskrivet, utan att det dock resulterar i de Allmänna Villkorens ogiltighet av användning eller ändra giltigheten av dess övriga bestämmelser.

12.4 - Tolerans

Det faktum att den ena eller andra av parterna inte gör anspråk på tillämpningen av någon klausul i dessa allmänna användarvillkor eller accepterar dess underlåtenhet, vare sig det är permanent eller tillfälligt, kan inte tolkas som ett avstående från denna part av rättigheterna som uppstår för det från nämnda klausul.

12.5 - Force majeure

I samband med detta, när underlåtenhet att uppfylla en skyldighet för en part kan hänföras till ett fall av force majeure, är denna part befriad från ansvar.

Med force majeure menas varje oemotståndlig och oförutsägbar händelse i den mening som avses iartikel 1218 i civillagen och dess tolkning av rättspraxis och hindrar en av parterna från att utföra de skyldigheter som ålagts den enligt de allmänna användarvillkoren.

Följande likställs med fall av force majeure: strejker eller arbetskonflikter hos en av parterna, hos en leverantör eller hos en nationell operatör i Frankrike eller utomlands, bränder, översvämningar eller andra naturkatastrofer, fel hos en leverantör eller en tredje- partoperatör samt ändring av eventuella bestämmelser som är tillämpliga på de allmänna villkoren för användning, pandemier, epidemier, hälsokriser och administrativa stängningar kopplade till ovanstående pandemier och hälsokriser och genom att göra genomförandet omöjligt.

Vardera parten kommer att meddela den andra parten på något skriftligt sätt om eventuella fall av force majeure. Tidsfristerna för att fullgöra skyldigheterna för var och en av parterna nedan kommer att förlängas i enlighet med varaktigheten av de händelser som utgör force majeure och deras fullgörande måste återupptas så snart de händelser som hindrar fullgörandet har upphört.

Men om fullgörandet av förpliktelserna blir omöjligt under en period av mer än en (1) månad kommer parterna att samråda i syfte att nå en tillfredsställande lösning. Om man inte kommer överens inom femton (15) dagar från utgången av den första perioden på en månad, kommer parterna att befrias från sina åtaganden utan kompensation från någon sida.

Artikel 13

Tillämplig lag - Avtalets språk

Genom uttrycklig överenskommelse mellan parterna regleras dessa allmänna användarvillkor av fransk lag.

De är skrivna på franska. I händelse av att de översätts till ett eller flera språk är det endast den franska texten som ska ha företräde i händelse av en tvist.

Artikel 14

Tvister

14.1 - Gäller för professionella användare

Alla tvister som dessa allmänna villkor kan ge upphov till, angående deras giltighet, tolkning, utförande, uppsägning, konsekvenser och konsekvenser kommer att överlämnas till handelsdomstolen i staden Montpellier.

14.2 - Gäller konsumentanvändare

I händelse av en tvist som endast rör de tjänster (driften av Bloggen) som erbjuds av Utgivaren, måste eventuella klagomål skickas till Utgivaren med rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Om klagomålet misslyckas inom 30 dagar informeras Användaren om att han kan ta till konventionell medling, eller till någon alternativ tvistlösningsmetod (t.ex. förlikning) i händelse av en tvist.

För detta ändamål måste Användaren kontakta följande medlare: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references

I synnerhet kan tvisten inte prövas av medlaren om:

Användaren motiverar inte att han i förväg försökt lösa sin tvist direkt med utgivaren genom ett skriftligt klagomål

begäran är uppenbart ogrundad eller kränkande

tvisten har tidigare prövats eller prövas av en annan medlare eller av en domstol

Användaren har lämnat sin begäran till medlaren inom en period av mer än ett år från hans skriftliga klagomål till utgivaren

tvisten faller inte inom dess jurisdiktion

Om detta misslyckas kommer alla tvister som dessa Allmänna Användarvillkor kan ge upphov till, angående deras giltighet, tolkning, utförande, uppsägning, konsekvenser och konsekvenser att överlämnas till behöriga franska domstolar.