Všeobecné podmienky používania odkazujúcej stránky: Obchodné roboty


Článok 1

právne informácie

Web https://robots-trading.fr (ďalej len "Blog") je publikovaný David (ďalej len "Vydavateľ"), riaditeľ publikácie

    Hostiteľ stránky: OVH
  • Pošta: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francúzsko
  • Telefón: 1007

Článok 2

Rozsah

Tieto všeobecné podmienky používania blogu (ďalej len „Všeobecné podmienky používania“), sa bez obmedzení alebo výhrad vzťahujú na všetok prístup a používanie blogu vydavateľa odborníkmi alebo spotrebiteľmi (ďalej len "Používatelia") kto si želá:

prihlásiť sa na odber licencií na obchodné roboty a vo všeobecnosti na obchodné riešenia venované kryptomenám (ďalej len "Riešenia"), priamo od Partnerov uvedených na Blogu (ďalej len „Partneri“).

prístup k písomným a video návodom popisujúcim uvedené Riešenia a podmienky ich predplatného.

Používateľ je povinný si pred akýmkoľvek použitím na blogu prečítať Všeobecné podmienky používania.

Používateľ si preto musí prečítať Všeobecné podmienky používania a Charta transparentnosti kliknutím na odkazy v spodnej časti každej stránky blogu.

Článok 3

Služby ponúkané na blogu

3.1 - Prístup k výukovým programom

Editor sprístupňuje Používateľovi návody na Riešenia ponúkané Partnermi. Tieto majú formu listov alebo videí prístupných na Blogu, ktoré popisujú Riešenie a postupy umožňujúce Používateľovi sa krok za krokom prihlásiť na jeho odber.

V každom prípade, návody prezentované Vydavateľom slúžia len na informačné účely, ktorých cieľom je informovať Užívateľa o rôznych obchodných riešeniach a venovaných kryptomenám, ktoré mu ponúkajú možnosť investovania, najmä z algoritmov, na finančných trhoch. mien, surovín, drahých kovov či dokonca kryptomien.

Návody prezentované Vydavateľom nemožno za žiadnych okolností považovať za rady pre finančné investície.

3.2 - Pripojenie

Vydavateľ ponúka na blogu služby na prepojenie používateľov s partnermi ponúkajúcimi Riešenia, aby sa mohli prihlásiť na odber uvedených Riešení priamo od Partnerov.

Uvádza sa, že Vydavateľ nikdy nebude mať kvalitu predajcu alebo poskytovateľa služieb alebo finančného investičného poradcu, pokiaľ ide o Riešenia ponúkané Partnermi uvedenými na Blogu.

Vydavateľ vystupuje iba ako poskytovateľ prepájacej služby. Nijako nezasahuje do zmluvného vzťahu, ktorý vzniká medzi Používateľom a Partnerom.

Užívateľ uzatvorí zmluvu o predaji alebo poskytnutí služby priamo s Partnerom tak, že tento bude výlučne zodpovedný za riadne plnenie svojich záväzkov.

Článok 4

Prezentácia na blogu

4.1 - Prístup k výukovým programom

Blog je prístupný bezplatne používateľom s internetovým pripojením, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky náklady, nech už sú akékoľvek, súvisiace s prístupom na Blog znáša výlučne Užívateľ, ktorý je výlučne zodpovedný za správne fungovanie svojho počítačového vybavenia, ako aj jeho prístup na internet.

4.2 - Dostupnosť blogu

Vydavateľ robí všetko pre to, aby umožnil Používateľovi prístup na Blog, 24 hodín denne, 24 dní v týždni, s výnimkou prípadov vyššej moci a za nasledujúcich podmienok.

Vydavateľ môže najmä kedykoľvek bez zodpovednosti:

pozastaviť, prerušiť alebo obmedziť prístup k celému blogu alebo jeho časti, vyhradiť prístup k blogu alebo určitým častiam blogu určenej kategórii používateľov.

vymazať všetky informácie, ktoré by mohli narušiť jeho fungovanie alebo porušovať národné alebo medzinárodné zákony.

pozastaviť alebo obmedziť prístup k blogu, aby ste mohli vykonávať aktualizácie.

Vydavateľ sa zbavuje akejkoľvek zodpovednosti v prípade znemožnenia prístupu na Blog z dôvodu vyššej moci v zmysle ustanovení ust.článok 1218 Občianskeho zákonníkaalebo v dôsledku udalosti, ktorú nemôže ovplyvniť (najmä problémy so zariadením Užívateľa, technické riziká, výpadky v sieti Internet a pod.).

Používateľ berie na vedomie, že záväzok vydavateľa týkajúci sa dostupnosti blogu je jednoduchým záväzkom prostriedkov.

Článok 5

Výber a predplatné Riešení

5.1 Charakteristika Riešení

Riešenia ponúkané partnermi sú popísané a prezentované na blogu vydavateľom.

Užívateľ je výhradne zodpovedný za výber Riešení, ktoré si objedná. Prezentácia Riešení na Blogu, ktorá má len informatívny charakter, je Používateľ povinný pred prihlásením sa na odber ponuky Riešení na webovej stránke Partnera skontrolovať jej obsah, aby sa v prípade nepresnosti nemohla domáhať zodpovednosti Vydavateľa. Ponuky riešení prezentované na blogu.

Keď sú na Blogu dostupné kontaktné údaje Partnera, Používatelia majú možnosť ho kontaktovať, aby im mohol poskytnúť potrebné informácie o ponukách Riešení.

5.2. Predplatné riešenia

Riešenia sa objednávajú priamo u partnera prostredníctvom odkazu na presmerovanie na jeho webovej stránke.

Na tento účel sú návody sprístupnené Používateľovi na Blogu určené na to, aby mu poskytli pomoc, aby ho previedli rôznymi fázami prihlásenia sa na odber Riešenia.

5.3 Všeobecné podmienky predplatného pre Riešenia

Predplatné jedného alebo viacerých Riešení zo strany Používateľa sa riadi všeobecnými podmienkami predaja a/alebo poskytovania služieb špecifických pre každého Partnera, najmä pokiaľ ide o ceny a platobné podmienky, podmienky dodávky Riešení, postupy na uplatnenie prípadného práva. stiahnutia.

Je teda na Používateľovi, aby si ho prečítal pred prihlásením sa na odber Riešení s Partnerom.

Článok 6

Podpora - Sťažnosti

Vydavateľ poskytuje používateľom podpornú službu, ktorú možno kontaktovať prostredníctvom Telegramové správy.

V prípade reklamácie voči Partnerovi Vydavateľ vynaloží maximálne úsilie, aby sa pokúsil vyriešiť ťažkosti, s ktorými sa Používateľ stretol.

Používateľa však upozorňujeme, že Vydavateľ nenesie zodpovednosť v prípade porušenia zo strany Partnera, ktorý je viazaný výlučne svojimi povinnosťami. (dodanie Riešenia, záruka, právo na odstúpenie od zmluvy atď.).

V každom prípade, ak sa Používateľ stretne s ťažkosťami súvisiacimi s predplatením alebo realizáciou ponuky Riešenia, má možnosť kontaktovať Partnera prostredníctvom incidentových lístkov, podľa metód definovaných v rámci zmluvy uzatvorenej medzi Používateľom a Partnerom. .

Článok 7

responsabilité

Používateľ berie na vedomie, že služby ponúkané Vydavateľom sú obmedzené na prezentáciu ponúk Riešení navrhovaných Partnermi a na prepojenie Používateľov s Partnermi.

Za plnenie svojich záväzkov voči Používateľovi zo zmluvy uzavretej medzi Partnerom a Používateľom, ktorej zmluvnou stranou nie je Vydavateľ, zodpovedajú a zostávajú výhradne Partneri.

V dôsledku toho je zodpovednosť vydavateľa obmedzená na prístupnosť, používanie a správne fungovanie blogu za podmienok uvedených v tomto dokumente.

Používateľ berie na vedomie, že vydavateľa nemožno v žiadnom prípade považovať za poradcu pre finančné investície v zmysle platných predpisov. Návody a vo všeobecnosti prezentácia Riešení na blogu slúžia len na informačné účely a nemôžu predstavovať ponuku finančného investičného poradenstva ani žiadny stimul na nákup alebo predaj finančných nástrojov.

Vydavateľ vynaloží maximálne úsilie a vynaloží všetku starostlivosť potrebnú na riadne plnenie svojich záväzkov. Môže sa zbaviť celej svojej zodpovednosti alebo jej časti predložením dôkazu, že neplnenie alebo zlé plnenie svojich záväzkov možno pripísať buď Používateľovi alebo Partnerovi, alebo nepredvídateľnej a neprekonateľnej skutočnosti, alebo tretej strane. , alebo prípad vyššej moci.

Zodpovednosť vydavateľa nemožno požadovať najmä v prípade:

používania Používateľom blogu v rozpore s jeho účelom

v dôsledku používania blogu alebo akejkoľvek služby dostupnej cez internet

z dôvodu nedodržania týchto Všeobecných podmienok používania zo strany Používateľa

prerušenie internetu a/alebo intranetovej siete

výskyt technických problémov a/alebo kybernetický útok ovplyvňujúci priestory, inštalácie a digitálne priestory, softvér a vybavenie patriace alebo za ktoré je zodpovedný Používateľ

spory medzi Partnerom a Používateľom

neplnenie svojich záväzkov zo strany Partnera

Používateľ musí prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu svojho zariadenia a vlastných údajov, najmä v prípade vírusových útokov cez internet.

Článok 8

Ochrana osobných údajov

V rámci používania Blogu Používateľom je Vydavateľ povinný spracúvať osobné údaje Používateľa.

Ustanovenia týkajúce sa spracovania týchto osobných údajov sú obsiahnuté v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, prístupný zo všetkých stránok blogu.

Článok 9

Duševné vlastníctvo

Všetky ochranné známky, charakteristické prvky značky, názvy domén, fotografie, texty, komentáre, ilustrácie, animované alebo statické obrázky, videosekvencie, zvuky, ako aj všetky počítačové prvky vrátane zdrojových kódov, objektov a spustiteľných súborov, ktoré možno použiť na prevádzku blogu (ďalej spoločne len „diela“) sú chránené platnými zákonmi duševného vlastníctva.

Sú úplným a úplným majetkom Vydavateľa alebo Partnerov.

Používateľ si v tomto smere nemôže nárokovať žiadne právo, ktoré výslovne akceptuje.

Používateľovi sa zakazuje najmä reprodukovať, upravovať, upravovať, pretvárať, prekladať, publikovať a akýmkoľvek spôsobom priamo a/alebo nepriamo šíriť Diela Vydavateľa alebo Partnerov.

Používateľ sa zaväzuje, že nikdy neporuší práva duševného vlastníctva Vydavateľa alebo Partnerov.

Vyššie uvedené záväzky znamenajú akúkoľvek priamu alebo nepriamu akciu, osobne alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, na vlastný účet alebo na účet tretej strany.

Článok 10

Duševné vlastníctvo

Blog obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, najmä na stránky jeho partnerov.

Tieto stránky nie sú pod kontrolou Vydavateľa, ktorý nezodpovedá za ich obsah, ani v prípade akéhokoľvek technického problému a/alebo narušenia bezpečnosti v dôsledku hypertextového odkazu.

Je na používateľovi, aby vykonal všetky potrebné alebo vhodné overenia pred pokračovaním v akejkoľvek transakcii s jednou z týchto tretích strán.

Článok 11

komentáre
Poznámky

Každý Používateľ má možnosť komentovať a hodnotiť návody, ponuky Riešení, na odber ktorých sa prihlásil, Partnerov a vo všeobecnosti Blog prostredníctvom rozhrania služby Moja firma na Googli.

Užívateľ je výhradne zodpovedný za svoje hodnotenia a komentáre. Používateľ sa pri písaní svojho verejného komentára zaväzuje merať svoje pripomienky, ktoré musia byť založené výlučne na preukázaných a objektívnych skutočnostiach.

Používateľ zverejnením svojich komentárov udeľuje bezplatne, výslovne vydavateľovi neodvolateľné právo ich slobodne používať, kopírovať, publikovať, prekladať a šíriť bez akejkoľvek formy dodatočnej dohody, na akomkoľvek médiu a v akejkoľvek forme. na využívanie blogu, ako aj na účely propagácie a propagácie. Zároveň oprávňuje Vydavateľa udeliť toto právo Partnerom za rovnakých podmienok a na rovnaké účely. (výroba reklamy, propagácia ponúk, reprodukcia v tlačových zostavách a pod.).

Ak by sa Vydavateľ mal stať predmetom priateľského alebo súdneho konania z dôvodu komentárov, ktoré Používateľ zverejní na rozhraní, môže sa proti nemu obrátiť, aby získal náhradu všetkých škôd, súm, odsúdení a nákladov, ktoré môžu týmto postupom vzniknúť. .

Článok 12

rôzny

12.2 - Celá

Zmluvné strany berú na vedomie, že tieto Podmienky používania predstavujú úplnú dohodu medzi nimi týkajúcu sa používania blogu a nahrádzajú akúkoľvek predchádzajúcu ponuku alebo dohodu, písomnú alebo ústnu.

12.3 - Čiastočná neplatnosť

Ak sa niektoré z ustanovení týchto všeobecných podmienok používania ukáže ako neplatné na základe platného právneho predpisu alebo súdneho rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť, bude sa to považovať za nepísané, bez toho, aby to malo za následok neplatnosť všeobecných podmienok používania ani nemení platnosť jeho iných ustanovení.

12.4 - Tolerancia

Skutočnosť, že jedna alebo druhá zmluvná strana si nenárokuje uplatnenie ktoréhokoľvek bodu týchto všeobecných podmienok používania alebo súhlasí s jeho neplnením, či už trvalo alebo dočasne, nemožno interpretovať ako vzdanie sa práv vyplývajúcich zo strany tejto zmluvnej strany. to z uvedenej vety.

12.5 - Vyššia moc

V kontexte súčasnosti, keď nesplnenie povinnosti niektorou zo strán možno pripísať prípadu vyššej moci, je táto strana zbavená zodpovednosti.

Vyššou mocou sa rozumie akákoľvek neodolateľná a nepredvídateľná udalosť v zmyslečlánok 1218 Občianskeho zákonníka a jej výklad judikatúrou a bránenie jednej zo strán plniť povinnosti, ktoré jej ukladajú Všeobecné podmienky používania.

Nasledujúce prípady sa prirovnávajú k prípadom vyššej moci: štrajky alebo pracovné spory u jednej zo strán, u dodávateľa alebo u národného prevádzkovateľa vo Francúzsku alebo v zahraničí, požiare, záplavy alebo iné prírodné katastrofy, zlyhanie „dodávateľa alebo tretieho“. prevádzkovateľa strany, ako aj úpravu akýchkoľvek predpisov platných pre Všeobecné podmienky používania, pandémie, epidémie, zdravotné krízy a administratívne uzávery súvisiace s vyššie uvedenými pandémiami a zdravotnými krízami a znemožnením vykonania.

Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane akýmikoľvek písomnými prostriedkami výskyt akéhokoľvek prípadu vyššej moci. Lehoty na plnenie záväzkov každej zo zmluvných strán sa budú predlžovať podľa trvania udalostí vyššej moci a ich plnenie je potrebné vykonať znova, len čo pominú udalosti brániace plneniu.

Ak sa však plnenie záväzkov stane nemožným na obdobie dlhšie ako jeden (1) mesiac, zmluvné strany budú konzultovať s cieľom dosiahnuť uspokojivé riešenie. Ak nedôjde k dohode do pätnástich (15) dní od dátumu uplynutia prvého obdobia jedného mesiaca, strany budú oslobodené od svojich záväzkov bez kompenzácie na oboch stranách.

Článok 13

Rozhodné právo - Jazyk zmluvy

Na základe výslovnej dohody medzi stranami sa tieto Všeobecné podmienky používania riadia francúzskym právom.

Sú napísané vo francúzštine. V prípade, že sú preložené do jedného alebo viacerých jazykov, v prípade sporu má prednosť iba francúzsky text.

Článok 14

Súdne spory

14.1 - Platí pre profesionálnych používateľov

Všetky spory, ku ktorým môžu vzniknúť tieto všeobecné podmienky, týkajúce sa ich platnosti, výkladu, vykonania, ukončenia, dôsledkov a následkov, budú predložené obchodnému súdu mesta Montpellier.

14.2 - Platí pre Spotrebiteľov

V prípade sporu týkajúceho sa len služieb (prevádzky Blogu) ponúkaných Vydavateľom, je potrebné akúkoľvek reklamáciu zaslať Vydavateľovi doporučene s potvrdením o prijatí.

V prípade neuplatnenia reklamácie do 30 dní je Užívateľ informovaný o tom, že v prípade sporu môže využiť klasickú mediáciu alebo akýkoľvek alternatívny spôsob riešenia sporov (napríklad zmier).

Za týmto účelom musí Používateľ kontaktovať nasledujúceho sprostredkovateľa: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references

Mediátor nemôže spor preskúmať najmä vtedy, ak:

Používateľ neospravedlňuje, že sa vopred pokúsil riešiť svoj spor priamo s Vydavateľom písomnou reklamáciou

žiadosť je zjavne neopodstatnená alebo zneužívajúca

spor už predtým preveroval alebo ho preveruje iný mediátor alebo súd

Používateľ podal svoju žiadosť sprostredkovateľovi v lehote dlhšej ako jeden rok od písomnej reklamácie u Vydavateľa

spor nepatrí do jeho jurisdikcie

Ak sa tak nestane, všetky spory, ku ktorým by tieto Všeobecné podmienky používania mohli viesť, týkajúce sa ich platnosti, výkladu, vykonávania, ukončenia, dôsledkov a dôsledkov, budú predložené príslušným francúzskym súdom.