Vispārīgie saišu vietnes lietošanas nosacījumi: Tirdzniecības boti


Pants 1

Informācijas légales

Vietne https://robots-trading.fr (turpmāk "emuārs") ir publicējusi David (turpmāk "Izdevējs"), Publikāciju direktors

    Vietnes saimnieks: OVH
  • Pasts: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francija
  • Tālrunis: 1007

Pants 2

Darbības joma

Šie vispārīgie emuāra lietošanas nosacījumi (turpmāk "Vispārīgie lietošanas noteikumi"), bez ierobežojumiem vai atrunām attiecas uz visu profesionāļu vai patērētāju piekļuvi un izmantošanu izdevēja emuāram (turpmāk "Lietotāji") kas vēlas:

abonējiet tirdzniecības robotu licences un kopumā tirdzniecības risinājumus, kas paredzēti kriptovalūtai (turpmāk "Risinājumi"), tieši no partneriem, uz kuriem ir atsauce emuārā (turpmāk “Partneri”).

piekļūt rakstiskām un video pamācībām, kas apraksta minētos Risinājumus un to abonēšanas noteikumus.

Lietotājam pirms jebkādas izmantošanas emuārā ir jāizlasa Vispārējie lietošanas noteikumi.

Tādēļ Lietotājam ir jāizlasa Vispārējie lietošanas noteikumi un Pārredzamības harta noklikšķinot uz saitēm katras emuāra lapas apakšā.

Pants 3

Emuārā piedāvātie pakalpojumi

3.1. — piekļuve apmācībām

Izdevējs Lietotājam dara pieejamus Partneru piedāvāto Risinājumu pamācības. Tie ir lapu vai videoklipu veidā, kas pieejami emuārā un apraksta risinājumu un procedūras, kas ļauj Lietotājam soli pa solim to abonēt.

Jebkurā gadījumā Izdevēja sniegtajām pamācībām ir tikai informatīvs nolūks, kuru mērķis ir informēt Lietotāju par dažādiem tirdzniecības risinājumiem un kas ir veltītas kriptovalūtām, piedāvājot viņam iespēju veikt ieguldījumus, jo īpaši ar algoritmiem, finanšu tirgos. valūtām, izejvielām, dārgmetāliem vai pat kriptovalūtām.

Izdevēja sniegtās apmācības nekādā gadījumā nevar uzskatīt par finanšu ieguldījumu padomu.

3.2 - Savienošana

Izdevējs emuārā piedāvā pakalpojumus, lai savienotu lietotājus ar partneriem, kas piedāvā risinājumus, lai varētu abonēt minētos risinājumus tieši no partneriem.

Tiek norādīts, ka attiecībā uz Emuārā redzamajiem Partneru piedāvātajiem Risinājumiem Izdevējam nekad nebūs pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja vai finanšu ieguldījumu konsultanta kvalitātes.

Izdevējs darbojas tikai kā saistīšanas pakalpojuma sniedzējs. Tas nekādā veidā neiejaucas līgumattiecībās, kas veidojas starp Lietotāju un Partneri.

Lietotājs tieši slēgs pirkuma vai pakalpojuma sniegšanas līgumu ar Partneri tādā veidā, ka tas būs pilnībā atbildīgs par savu saistību pareizu izpildi.

Pants 4

Bloga prezentācija

4.1. — piekļuve apmācībām

Lietotājiem ar interneta pieslēgumu emuārs ir pieejams bez maksas, ja vien nav noteikts citādi. Visas izmaksas, lai kādas tās būtu, saistībā ar piekļuvi emuāram, ir tikai un vienīgi Lietotāja atbildība, kurš ir pilnībā atbildīgs par sava datortehnikas pareizu darbību, kā arī par piekļuvi internetam.

4.2. Emuāra pieejamība

Izdevējs dara visu iespējamo, lai Lietotājam nodrošinātu piekļuvi Emuāram 24 stundas diennaktī, 24 dienas nedēļā, izņemot nepārvaramas varas gadījumus un ievērojot tālāk norādītos nosacījumus.

Jo īpaši Izdevējs jebkurā laikā bez atbildības var:

apturēt, pārtraukt vai ierobežot piekļuvi visam emuāram vai tā daļai, rezervēt piekļuvi emuāram vai noteiktām emuāra daļām noteiktai Lietotāju kategorijai.

dzēst jebkādu informāciju, kas varētu traucēt tās darbību vai būt pretrunā valsts vai starptautiskajiem likumiem.

apturēt vai ierobežot piekļuvi emuāram, lai veiktu atjauninājumus.

Izdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumā, ja piekļuve Emuāram nav iespējama nepārvaramas varas gadījuma dēļ Līguma noteikumu izpratnē.Civilkodeksa 1218. pants, vai kāda notikuma dēļ, ko tas nevar ietekmēt (jo īpaši problēmas ar Lietotāja aprīkojumu, tehniski apdraudējumi, traucējumi interneta tīklā utt.).

Lietotājs atzīst, ka Izdevēja pienākums attiecībā uz Emuāra pieejamību ir vienkāršs līdzekļu pienākums.

Pants 5

Risinājumu izvēle un abonēšana

5.1. Risinājumu raksturojums

Partneru piedāvātos Risinājumus apraksta un piedāvā Emuārā Izdevējs.

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par viņa pasūtīto Risinājumu izvēli. Risinājumu prezentācijai Blogā, kam ir tikai informatīvs aicinājums, Lietotājam pirms Risinājuma piedāvājuma abonēšanas Partnera tīmekļa vietnē ir jāpārbauda tā saturs, lai neprecizitātes gadījumā nevarētu prasīt izdevēja atbildību. Emuārā prezentēti risinājumu piedāvājumi.

Kad Partnera kontaktinformācija ir pieejama Emuārā, Lietotājiem ir iespēja ar viņu sazināties, lai viņš sniegtu viņiem nepieciešamo informāciju par Risinājuma piedāvājumiem.

5.2. Risinājuma abonements

Risinājumi tiek pasūtīti tieši no Partnera, izmantojot novirzīšanas saiti tā tīmekļa vietnē.

Šajā nolūkā pamācības, kas Lietotājam ir pieejamas emuārā, ir paredzētas, lai sniegtu viņam palīdzību, lai palīdzētu viņam dažādos risinājuma abonēšanas posmos.

5.3. Risinājumu vispārīgie abonēšanas nosacījumi

Lietotāja abonēšanu uz vienu vai vairākiem Risinājumiem regulē vispārīgie pārdošanas un/vai pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, kas ir raksturīgi katram Partnerim, jo ​​īpaši attiecībā uz cenām un maksāšanas noteikumiem, Risinājumu piegādes nosacījumiem, iespējamo tiesību izmantošanas kārtību. izstāšanās.

Tādējādi Lietotājam ir jāizlasa tas pirms Risinājuma abonēšanas ar partneri.

Pants 6

Atbalsts – sūdzības

Izdevējs nodrošina Lietotājiem atbalsta pakalpojumu, ar kuru var sazināties, izmantojot Telegrammas ziņojumapmaiņa.

Pretenzijas gadījumā pret Partneri Izdevējs pieliks visas pūles, lai mēģinātu atrisināt Lietotājam radušās grūtības.

Tomēr Lietotājam tiek atgādināts, ka Izdevējs nav atbildīgs, ja pārkāpumu ir izdarījis Partneris, kuram ir vienīgi savas saistības. (Risinājuma piegāde, garantija, atteikuma tiesības utt.).

Jebkurā gadījumā Lietotājam, kurš saskaras ar grūtībām saistībā ar abonēšanu vai Risinājuma piedāvājuma izpildi, ir iespēja sazināties ar Partneri, izmantojot starpgadījumu biļetes, saskaņā ar metodēm, kas noteiktas starp Lietotāju un Partneri noslēgtā līguma ietvaros.

Pants 7

responsabilité

Lietotājs atzīst, ka Izdevēja piedāvātie pakalpojumi aprobežojas ar Partneru piedāvāto Risinājumu piedāvājumu prezentāciju un Lietotāju sasaisti ar Partneriem.

Partneri ir un paliek vienpersoniski atbildīgi par savu saistību izpildi pret Lietotāju saskaņā ar starp Partneri un Lietotāju noslēgto līgumu, kura puse nav Izdevējs.

Līdz ar to Izdevēja atbildība ir ierobežota ar Emuāra pieejamību, lietošanu un pareizu darbību saskaņā ar šeit izklāstītajiem nosacījumiem.

Lietotājs atzīst, ka Izdevējs nekādi nevar tikt uzskatīts par finanšu ieguldījumu konsultantu spēkā esošā regulējuma izpratnē. Apmācības un kopumā Risinājumu prezentācija emuārā ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un tā nevar būt finanšu ieguldījumu konsultāciju piedāvājums vai stimuls pirkt vai pārdot finanšu instrumentus.

Izdevējs pieliks visas pūles un veiks visas nepieciešamās rūpes, lai pienācīgi pildītu savus pienākumus. Viņš var atbrīvot sevi no visas vai daļējas atbildības, sniedzot pierādījumus, ka viņa saistību nepildīšana vai slikta izpilde ir vainojama vai nu Lietotāja vai Partnera, vai neparedzama un nepārvarama fakta, vai trešās personas dēļ. , vai nepārvaramas varas gadījums.

Izdevēja atbildība nevar tikt prasīta jo īpaši šādos gadījumos:

par emuāra lietotāja izmantošanu pretēji tā mērķim

Emuāra vai jebkura pakalpojuma, kas pieejams, izmantojot internetu, izmantošanas dēļ

sakarā ar Lietotāja neievērošanu šiem Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem

interneta un/vai iekštīkla tīkla pārtraukums

tehnisku problēmu rašanās un/vai kiberuzbrukums, kas ietekmē telpas, iekārtas un digitālās telpas, programmatūru un aprīkojumu, kas pieder Lietotājam vai atrodas Lietotāja atbildībā.

strīdi starp Partneri un Lietotāju

savu saistību nepildīšana no Partnera puses

Lietotājam ir jāveic visi atbilstošie pasākumi, lai aizsargātu savu aprīkojumu un savus datus, īpaši vīrusu uzbrukumu gadījumā, izmantojot internetu.

Pants 8

Personas datu aizsardzība

Tā kā Lietotājs izmanto Emuāru, Izdevējam ir jāapstrādā Lietotāja personas dati.

Nosacījumi, kas attiecas uz šo personas datu apstrādi, ir ietverti dokumentā Privātuma politika, kas pieejams no visām emuāra lapām.

Pants 9

intelektuālais īpašums

Visas preču zīmes, atšķirīgi zīmola elementi, domēnu nosaukumi, fotogrāfijas, teksti, komentāri, ilustrācijas, animēti vai nekustīgi attēli, video secības, skaņas, kā arī visi datora elementi, tostarp pirmkodi, objekti un izpildāmie faili, ko varētu izmantot emuāra darbībai. (turpmāk kopā saukti "Darbi") ir aizsargāti ar spēkā esošajiem intelektuālā īpašuma tiesību aktiem.

Tie ir pilns un viss Izdevēja vai partneru īpašums.

Lietotājs šajā sakarā nevar pieprasīt nekādas tiesības, kurām viņš nepārprotami piekrīt.

Lietotājam jo īpaši ir aizliegts reproducēt, pielāgot, pārveidot, pārveidot, tulkot, publicēt un jebkādā veidā tieši un/vai netieši paziņot Izdevēja vai Partneru Darbus.

Lietotājs apņemas nekad nepārkāpt Izdevēja vai Partneru intelektuālā īpašuma tiesības.

Iepriekš minētās saistības nozīmē jebkādu tiešu vai netiešu darbību personīgi vai ar starpnieka starpniecību uz sava vai trešās puses rēķina.

Pants 10

intelektuālais īpašums

Emuārā ir saites uz trešo pušu vietnēm, jo ​​īpaši uz tā partneru vietnēm.

Šīs vietnes nekontrolē Izdevējs, kurš nav atbildīgs par to saturu, kā arī par tehnisku problēmu un/vai drošības pārkāpumu gadījumā, kas izriet no hiperteksta saites.

Lietotājam ir jāveic visas nepieciešamās vai atbilstošās pārbaudes, pirms tiek turpināts jebkāds darījums ar kādu no šīm trešajām personām.

Pants 11

komentāri
Piezīmes

Katram Lietotājam ir iespēja komentēt un novērtēt apmācības, risinājumu piedāvājumus, kurus viņš ir abonējis, partnerus un kopumā emuāru, izmantojot pakalpojuma Google mans uzņēmums saskarni.

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par saviem vērtējumiem un komentāriem. Rakstot savu publisko komentāru, Lietotājs apņemas izmērīt savus komentārus, kuriem jābūt balstītiem tikai uz pierādītiem un objektīviem faktiem.

Publicējot savus komentārus, Lietotājs bez maksas nepārprotami piešķir Izdevējam neatsaucamas tiesības tos brīvi izmantot, kopēt, publicēt, tulkot un izplatīt bez jebkādas papildu vienošanās, jebkurā datu nesējā un jebkādā veidā. Emuāra izmantošanai, kā arī veicināšanas un publicitātes nolūkos. Tas arī pilnvaro Izdevēju piešķirt šīs tiesības Partneriem ar tādiem pašiem nosacījumiem un tiem pašiem mērķiem. (reklāmas izgatavošana, piedāvājumu veicināšana, reproducēšana preses komplektos utt.).

Ja Lietotāja saskarnē publicēto komentāru dēļ pret Izdevēju tiks uzsākta izlīguma vai juridiska procedūra, viņš var vērsties pret viņu, lai saņemtu kompensāciju par visiem zaudējumiem, summām, notiesāšanu un izmaksām, kas var rasties šīs procedūras rezultātā. .

Pants 12

dažādi

12.2. — viss

Puses atzīst, ka šie lietošanas noteikumi veido visu vienošanos starp tām par emuāra lietošanu un aizstāj jebkuru iepriekšēju rakstisku vai mutisku piedāvājumu vai vienošanos.

12.3 - Daļēja invaliditāte

Ja kāds no šo Vispārējo lietošanas noteikumu nosacījumiem izrādītos spēkā neesošs saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai tiesas nolēmumu, kas ir kļuvis galīgs, tas tiks uzskatīts par nerakstītu, tomēr neizraisot Vispārējo noteikumu spēkā neesamību. lietošanas noteikumu spēkā esamību.

12.4 - Tolerance

Fakts, ka viena vai otra puse nepretendē uz kādu no šo Vispārējo lietošanas noteikumu klauzulas piemērošanu vai piekrīt to neizpildei neatkarīgi no tā, vai tā tiek pastāvīgi vai īslaicīgi, nevar tikt interpretēta kā šīs puses atteikšanās no tiesībām, kas izriet no to no minētās klauzulas.

12.5 - nepārvarama vara

Pašreizējā kontekstā, kad puses saistību nepildīšana ir attiecināma uz nepārvaramas varas gadījumu, šī puse tiek atbrīvota no atbildības.

Nepārvarama vara nozīmē jebkuru neatvairāmu un neparedzamu notikumuCivilkodeksa 1218. pants un tās interpretāciju ar judikatūru un neļaujot vienai no pusēm pildīt pienākumus, kas tai uzlikti saskaņā ar Vispārējiem lietošanas noteikumiem.

Nepārvaramas varas gadījumiem tiek pielīdzināti šādi gadījumi: streiki vai darba strīdi pie vienas no pusēm, pie piegādātāja vai valsts operatora Francijā vai ārvalstīs, ugunsgrēki, plūdi vai citas dabas katastrofas, “piegādātāja vai trešās puses neveiksmes”. puses operators, kā arī jebkādu noteikumu izmaiņas, kas attiecas uz Vispārējiem lietošanas nosacījumiem, pandēmijām, epidēmijām, veselības krīzēm un administratīvām slēgšanām, kas saistītas ar iepriekšminētajām pandēmijām un veselības krīzēm, un padarot izpildi neiespējamu.

Katra puse ar jebkādiem rakstiskiem līdzekļiem paziņo otrai pusei par jebkuru nepārvaramas varas gadījumu. Katras puses saistību izpildes termiņi tiks pagarināti atbilstoši nepārvaramu varu veidojošo notikumu ilgumam un to izpilde ir jāatkārto, tiklīdz ir beigušies notikumi, kas kavē saistību izpildi.

Taču, ja saistību izpilde kļūst neiespējama ilgāk par vienu (1) mēnesi, puses apspriežas, lai panāktu apmierinošu risinājumu. Ja vienošanās netiek panākta piecpadsmit (15) dienu laikā no pirmā mēneša perioda beigu datuma, puses tiek atbrīvotas no savām saistībām bez kompensācijas abām pusēm.

Pants 13

Piemērojamie tiesību akti — līguma valoda

Pusēm skaidri vienojoties, šos Vispārējos lietošanas nosacījumus regulē Francijas tiesību akti.

Tie ir rakstīti franču valodā. Ja tie ir tulkoti vienā vai vairākās valodās, strīda gadījumā noteicošais ir tikai teksts franču valodā.

Pants 14

Strīdi

14.1. — attiecas uz profesionāliem lietotājiem

Visi strīdi, par kuriem var rasties šie vispārīgie nosacījumi par to spēkā esamību, interpretāciju, izpildi, izbeigšanu, sekām un sekām, tiks iesniegti Monpeljē pilsētas komerctiesā.

14.2 — attiecas uz patērētājiem

Ja rodas strīds tikai par Izdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem (Emuāra darbību), jebkura sūdzība ir jānosūta Izdevējam ierakstītā vēstulē ar saņemšanas apstiprinājumu.

Ja sūdzība neizdodas 30 dienu laikā, Lietotājs tiek informēts, ka strīda gadījumā viņš var izmantot parasto mediāciju vai jebkuru alternatīvu strīdu risināšanas metodi (piemēram, samierināšanu).

Šim nolūkam Lietotājam jāsazinās ar šādu starpnieku: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references

Jo īpaši starpnieks nevar izskatīt strīdu, ja:

Lietotājs neattaisno to, ka ir mēģinājis iepriekš atrisināt strīdu tieši ar Izdevēju ar rakstisku sūdzību

pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai ļaunprātīgs

strīdu iepriekš ir izskatījis vai izskata cits starpnieks vai tiesa

Lietotājs ir iesniedzis savu pieprasījumu mediatoram vairāk nekā viena gada laikā no rakstiskas sūdzības iesniegšanas Izdevējam

strīds neietilpst tās jurisdikcijā

Ja tas neizdosies, visi strīdi, par kuriem varētu rasties šie Vispārējie lietošanas nosacījumi par to spēkā esamību, interpretāciju, izpildi, izbeigšanu, sekām un sekām, tiks nodoti kompetentajām Francijas tiesām.