Condicións xerais de uso do sitio de enlace: Robots comerciais


artigo 1

Información legal

O sitio web https://robots-trading.fr (en diante "o Blog") está editado por David (en diante "o Editor"), Director de Publicacións

    Póñase en contacto comigo:
  • Usando Telegrama 💬 ou por email ✉️.

    Anfitrión do sitio: OVH
  • Correo: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francia
  • Teléfono: 1007

artigo 2

Ámbito

Estas condicións xerais de uso do Blog (en diante "Condicións Xerais de Uso"), aplícanse, sen restrición ou reserva, a todo acceso e uso do Blog do Editor, por parte de profesionais ou consumidores. (en diante "os Usuarios") quen queira:

subscríbete a licenzas de robots comerciais e, en xeral, a solucións comerciais e dedicadas á criptomoeda (en diante "as Solucións"), directamente dos Socios referenciados no Blog (en diante "Socios").

acceder a titoriais escritos e en vídeo nos que se describen as ditas Solucións e as condicións da súa subscrición.

O Usuario está obrigado a ler as Condicións Xerais de Uso antes de calquera uso no Blog.

Polo tanto, o Usuario deberá ler as Condicións Xerais de Uso e as Carta de transparencia premendo nas ligazóns ao final de cada unha das páxinas do Blog.

artigo 3

Servizos ofrecidos no Blog

3.1 - Acceso ás titorías

O Editor pon a disposición do Usuario os titoriais das Solucións ofrecidas polos Socios. Estes teñen a forma de fichas ou vídeos accesibles no Blog que describen a Solución e os procedementos que permiten ao Usuario subscribirse paso a paso a ela.

En calquera caso, os titoriais presentados polo Editor teñen un carácter meramente informativo, cuxo obxectivo é informar ao Usuario sobre diversas solucións comerciais e dedicados ás criptomoedas ofrecéndolle a posibilidade de realizar investimentos, en particular a partir de algoritmos, nos mercados financeiros. de moedas, materias primas, metais preciosos ou mesmo criptomoedas.

En ningún caso as titorías presentadas pola Editorial poderán ser consideradas como asesoramento de investimento financeiro.

3.2 - Conexión

O Editor ofrece servizos no Blog para conectar Usuarios con Socios que ofrecen Solucións para poder subscribirse a ditas Solucións directamente dos Socios.

Especifícase que o Editor nunca terá a calidade de vendedor ou provedor de servizos nin a de asesor de investimento financeiro no que se refire ás Solucións ofrecidas polos Socios que aparecen no Blog.

O Editor só actúa como provedor dun servizo de ligazón. Non intervén de ningún xeito na relación contractual que se estableza entre o Usuario e o Socio.

O Usuario celebrará directamente o contrato de compravenda ou prestación de servizo co Socio de tal forma que este será o único responsable do correcto cumprimento das súas obrigas.

artigo 4

Presentación do blog

4.1 - Acceso ás titorías

O Blog é accesible de forma gratuíta para os Usuarios con conexión a Internet, salvo que se estipule o contrario. Todos os custos, calquera que sexan, relativos ao acceso ao Blog corren por conta exclusiva do Usuario, que é o único responsable do bo funcionamento dos seus equipos informáticos así como do seu acceso a Internet.

4.2 - Dispoñibilidade do Blog

O Editor fai todo o posible para permitir o acceso do Usuario ao Blog, as 24 horas do día, os 24 días da semana, salvo casos de forza maior e con suxeición ao seguinte.

O Editor poderá, en particular, en calquera momento, sen que poida incorrer en responsabilidade:

suspender, interromper ou limitar o acceso a todo ou parte do Blog, reservar o acceso ao Blog, ou a determinadas partes do Blog, a unha determinada categoría de Usuarios.

eliminar calquera información que poida perturbar o seu funcionamento ou contravenir as leis nacionais ou internacionais.

suspender ou limitar o acceso ao Blog para realizar actualizacións.

O Editor queda eximido de toda responsabilidade no caso de imposibilidade de acceso ao Blog por causa de forza maior, no sentido do disposto noartigo 1218 do Código Civil, ou debido a un suceso alleo ao seu control (en particular problemas cos equipos do Usuario, riscos técnicos, interrupcións na rede de Internet, etc.).

O Usuario recoñece que a obriga do Editor en canto á dispoñibilidade do Blog é unha simple obriga de medios.

artigo 5

Elección e subscrición de Solucións

5.1 Características das solucións

As Solucións ofrecidas polos Socios descríbense e preséntanse no Blog polo Editor.

O Usuario é o único responsable da elección das Solucións que solicite. A presentación das Solucións no Blog tendo só vocación informativa, o Usuario está obrigado antes de subscribirse a unha oferta de Solucións na páxina web do Socio para comprobar o seu contido, de forma que non se pode reclamar a responsabilidade do Editor en caso de inexactitud do Ofertas de solución presentadas no Blog.

Cando os datos de contacto do Socio estean dispoñibles no Blog, os Usuarios teñen a posibilidade de poñerse en contacto con el para que lle proporcione a información necesaria sobre as ofertas da Solución.

5.2. Subscrición á solución

As solucións encárganse directamente ao socio mediante unha ligazón de redirección no seu sitio web.

Para iso, os titoriais postos a disposición do Usuario no Blog teñen como finalidade prestarlle asistencia para guialo nas distintas etapas da subscrición a unha Solución.

5.3 Condicións xerais de subscrición das Solucións

As subscricións a unha ou varias Solucións por parte do Usuario réxense polas condicións xerais de venda e/ou prestación de servizos específicas de cada Socio, en particular en relación cos prezos e condicións de pagamento, condicións de subministración de Solucións, procedementos para o exercicio dun posible dereito. de retirada.

Así, correspóndelle ao Usuario lelo antes de subscribirse a unha Solución cun Socio.

artigo 6

Apoio - Queixas

O Editor pon a disposición dos Usuarios un servizo de soporte co que se pode contactar a través do Mensaxería de Telegram.

No caso de que se produza unha reclamación contra un Socio, o Editor fará todo o posible para tratar de resolver as dificultades que atope o Usuario.

Non obstante, lémbrase ao Usuario que o Editor non se fai responsable en caso de incumprimento por parte dun Socio que estea unicamente obrigado polas súas obrigas. (entrega da Solución, garantía, dereito de desistimento, etc.).

En calquera caso, o Usuario que se atope cunha dificultade relacionada coa subscrición ou coa execución dunha oferta de Solución, ten a posibilidade de contactar co Socio mediante tickets de incidencia, segundo os métodos definidos no marco do contrato celebrado entre o Usuario e o Socio.

artigo 7

responsabilité

O Usuario recoñece que os servizos ofrecidos polo Editor limítanse á presentación de ofertas de Solucións propostas polos Socios e á conexión dos Usuarios cos Socios.

Os Socios son e seguen sendo os únicos responsables do cumprimento das súas obrigas co Usuario en virtude do contrato celebrado entre o Socio e o Usuario, do que o Editor non é parte.

En consecuencia, a responsabilidade do Editor limítase á accesibilidade, uso e bo funcionamento do Blog nas condicións aquí establecidas.

O Usuario recoñece que o Editor en ningún caso pode ser considerado un asesor de investimento financeiro no sentido da normativa vixente. Os titorías e, en xeral, a presentación das Solucións no Blog teñen carácter meramente informativo e non poden constituír unha oferta de asesoramento financeiro de investimento nin ningún incentivo para mercar ou vender instrumentos financeiros.

O Editor porá todos os esforzos e coidados necesarios para o correcto cumprimento das súas obrigas. Poderá exonerse de todo ou parte da súa responsabilidade achegando a proba de que o incumprimento ou mal cumprimento das súas obrigas é imputable ben ao Usuario ou ao Socio, ben a un feito imprevisible e insalvable, ou a un terceiro. , ou un caso de forza maior.

Non se pode reclamar a responsabilidade do editor en particular nos casos de:

de uso polo Usuario do Blog contrario á súa finalidade

debido ao uso do Blog ou de calquera servizo accesible a través de Internet

polo incumprimento por parte do Usuario das presentes Condicións Xerais de Uso

interrupción da rede de internet e/ou intranet

a aparición de problemas técnicos e/ou ciberataques que afecten aos locais, instalacións e espazos dixitais, software e equipos pertencentes ou postos baixo a responsabilidade do Usuario.

disputas entre o Socio e o Usuario

incumprimento das súas obrigas por parte do socio

O Usuario deberá adoptar todas as medidas oportunas para protexer o seu equipo e os seus propios datos, especialmente en caso de ataques virais a través de Internet.

artigo 8

Protección de datos persoais

Como parte do uso do Blog por parte do Usuario, o Editor está obrigado a procesar os datos persoais do Usuario.

As estipulacións relativas ao tratamento destes datos persoais están recollidas no documento Política de Privacidade, accesible desde todas as páxinas do Blog.

artigo 9

Propiedade Intelectual

Todas as marcas rexistradas, elementos distintivos de marca, nomes de dominio, fotografías, textos, comentarios, ilustracións, imaxes animadas ou fixas, secuencias de vídeos, sons, así como todos os elementos informáticos, incluídos os códigos fonte, obxectos e executables que poidan utilizarse para operar o Blog. (en diante denominadas colectivamente "as Obras") están protexidos polas leis vixentes en materia de propiedade intelectual.

Son propiedade total e total do editor ou dos socios.

O Usuario non pode reclamar ningún dereito ao respecto, que acepta expresamente.

Prohíbese, en particular, ao Usuario reproducir, adaptar, modificar, transformar, traducir, publicar e comunicar de calquera xeito, directa e/ou indirectamente, as Obras do Editor ou dos Socios.

O Usuario comprométese a non infrinxir nunca os dereitos de propiedade intelectual do Editor ou dos Socios.

Os compromisos anteriores supoñen calquera actuación directa ou indirecta, persoalmente ou a través dun intermediario, por conta propia ou dun terceiro.

artigo 10

Propiedade Intelectual

O blog contén ligazóns a sitios web de terceiros, en particular aos sitios dos seus socios.

Estes sitios non están baixo o control do Editor, que non se fai responsable do seu contido, nin no caso de que se produza algún problema técnico e/ou violación de seguridade derivada dunha ligazón de hipertexto.

Corresponde ao Usuario realizar todas as verificacións necesarias ou oportunas antes de proceder a calquera transacción con algún destes terceiros.

artigo 11

Comentarios
Notas

Cada Usuario ten a posibilidade de comentar e valorar os titoriais, as ofertas de Solucións ás que se subscribiu, os Socios e, en xeral, o Blog a través da interface de Google My Business.

O Usuario é o único responsable das súas valoracións e comentarios. Ao redactar o seu comentario público, o Usuario comprométese a medir os seus comentarios, que deberán basearse exclusivamente en feitos probados e obxectivos.

Mediante a publicación dos seus comentarios, o Usuario outorga, de xeito gratuíto, expresamente ao Editor o dereito irrevogable de utilizalos, copialos, publicalos, traducilos e distribuílos libremente sen ningún tipo de acordo adicional, en calquera soporte e en calquera forma. o funcionamento do Blog así como con fins de promoción e publicidade. Tamén autoriza ao Editor a conceder este dereito aos Socios nas mesmas condicións e para os mesmos fins. (elaboración de publicidade, promoción de ofertas, reprodución en carpetas de prensa, etc.).

Se o Editor fose obxecto dun procedemento amigable ou legal por mor dos comentarios que o Usuario publique na interface, poderá dirixirse contra el para obter a indemnización de todos os danos, sumas, condenas e costas que puidesen derivarse deste procedemento. .

artigo 12

vario

12.2 - Totalidade

As partes recoñecen que estas Condicións de Uso constitúen o acordo íntegro entre elas respecto ao uso do Blog e substitúen calquera oferta ou acordo previo, escrito ou verbal.

12.3 - Nulidade parcial

Se algunha das estipulacións das presentes Condicións Xerais de Uso resultase nula en virtude dunha norma de dereito vixente ou dunha resolución xudicial que fose firme, entenderase non escrita, sen que, porén, supoña a nulidade das Condicións Xerais. de Uso nin alterar a vixencia das súas demais estipulacións.

12.4 - Tolerancia

O feito de que unha ou outra das partes non alegue a aplicación dalgunha cláusula destas Condicións Xerais de Uso ou acepte o seu incumprimento, de forma permanente ou temporal, non pode ser interpretado como unha renuncia por parte desta aos dereitos derivados de a partir da citada cláusula.

12.5 - Forza maior

No marco do presente, cando o incumprimento dunha obriga dunha parte sexa imputable a un caso de forza maior, esta queda exonerada de responsabilidade.

Forza maior significa calquera acontecemento irresistible e imprevisible no sentido deartigo 1218 do Código Civil e a súa interpretación xurisprudencial e impedindo a unha das partes o cumprimento das obrigas que lle impón as Condicións Xerais de Uso.

Son casos de forza maior asimilados os seguintes: folgas ou conflitos laborais nunha das partes, nun provedor ou nun operador nacional en Francia ou no estranxeiro, incendios, inundacións ou outras catástrofes naturais, falla dun provedor ou dun terceiro. operador do partido así como a modificación da normativa aplicable ás Condicións Xerais de Uso, pandemias, epidemias, crises sanitarias e peches administrativos vinculados ás anteriores pandemias e crises sanitarias e imposibilitando a súa execución.

Cada unha das partes comunicará á outra por calquera medio escrito a aparición de calquera caso de forza maior. Os prazos para o cumprimento das obrigas de cada unha das partes estenderanse en función da duración dos feitos constitutivos de forza maior e deberá reiniciarse o seu cumprimento tan pronto como cesen os feitos que impidan o seu cumprimento.

Non obstante, se o cumprimento das obrigas resultase imposible durante un período superior a un (1) mes, as partes consultaranse co fin de alcanzar unha solución satisfactoria. De non acordo no prazo de quince (15) días contados desde a data de vencemento do primeiro prazo dun mes, as partes quedarán liberadas dos seus compromisos sen indemnización por ningunha das partes.

artigo 13

Dereito aplicable - Lingua do contrato

Por acordo expreso entre as partes, estas Condicións Xerais de Uso réxense pola lei francesa.

Están escritos en francés. No caso de que sexan traducidos a unha ou varias linguas, só prevalecerá o texto francés en caso de disputa.

artigo 14

Disputas

14.1 - Aplicable a Usuarios Profesionais

Todas as controversias ás que poidan dar lugar as presentes condicións xerais, relativas á súa validez, interpretación, execución, extinción, consecuencias e consecuencias serán sometidas ao xulgado mercantil da cidade de Montpellier.

14.2 - Aplicable a Usuarios Consumidores

En caso de disputa só sobre os servizos (funcionamento do Blog) ofrecidos polo Editor, calquera reclamación deberá enviarse ao Editor por correo certificado con acuse de recibo.

No caso de fallar a reclamación no prazo de 30 días, infórmase ao Usuario de que poderá recorrer á mediación convencional, ou a calquera método alternativo de resolución de litixios (conciliación, por exemplo) en caso de disputa.

Para tal fin, o Usuario deberá poñerse en contacto co seguinte mediador: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references

En particular, a disputa non pode ser examinada polo mediador se:

o Usuario non xustifica ter intentado, previamente, resolver a súa disputa directamente co Editor mediante unha reclamación escrita

a solicitude sexa manifestamente infundada ou abusiva

a disputa foi revisada previamente ou está sendo revisada por outro mediador ou por un tribunal

o Usuario presentou a súa solicitude ao mediador nun prazo superior a un ano desde a súa reclamación por escrito ante o Editor.

a disputa non é da súa competencia

No seu defecto, todas as controversias ás que puidesen dar lugar as presentes Condicións Xerais de Uso, relativas á súa validez, interpretación, execución, extinción, consecuencias e consecuencias serán sometidas aos tribunais franceses competentes.