დამაკავშირებელი საიტის გამოყენების ზოგადი პირობები: რობოტებით ვაჭრობა


მუხლი 1

ინფორმაცია ლეგალებში

საიტი https://robots-trading.fr (შემდგომში "ბლოგი") რედაქტირებულია დავით (შემდგომში "გამომცემელი"), გამოცემის დირექტორი

    Დამიკავშირდი :
  • გამოყენება დეპეშა 💬 ან მის მიერ Email ✉️.

    საიტის მასპინძელი: OVH
  • ფოსტა: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - საფრანგეთი
  • ტელეფონი: 1007

მუხლი 2

ფარგლები

ბლოგის გამოყენების ეს ზოგადი პირობები (შემდგომში „გამოყენების ზოგადი წესები“), შეზღუდვის ან დათქმის გარეშე მიმართეთ გამომცემლის ბლოგის ყველა წვდომას და გამოყენებას პროფესიონალების ან მომხმარებლების მიერ (შემდგომში "მომხმარებლები") ვისაც სურს:

გამოიწერეთ რობოტების ვაჭრობის ლიცენზიები და, ზოგადად, სავაჭრო გადაწყვეტილებები და მიძღვნილი კრიპტოვალუტისთვის (შემდგომში "გადაწყვეტილებები"), უშუალოდ ბლოგზე მითითებული პარტნიორებისგან (შემდგომში „პარტნიორები“).

მიიღეთ წერილობითი და ვიდეო გაკვეთილები, რომლებიც აღწერს აღნიშნულ გადაწყვეტილებებს და მათი გამოწერის პირობებს.

მომხმარებელი ვალდებულია წაიკითხოს გამოყენების ზოგადი პირობები ბლოგზე გამოყენებამდე.

ამიტომ მომხმარებელმა უნდა წაიკითხოს გამოყენების ზოგადი პირობები და გამჭვირვალობის ქარტია ბლოგის თითოეული გვერდის ბოლოში არსებულ ბმულებზე დაწკაპუნებით.

მუხლი 3

ბლოგზე შემოთავაზებული სერვისები

3.1 - გაკვეთილებზე წვდომა

გამომცემელი მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომს ხდის პარტნიორების მიერ შემოთავაზებული გადაწყვეტილებების გაკვეთილებს. ისინი იღებენ ბლოგზე ხელმისაწვდომი ფურცლების ან ვიდეოების ფორმას, რომლებიც აღწერს გადაწყვეტას და პროცედურებს, რომლებიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, ეტაპობრივად გამოიწეროს იგი.

ნებისმიერ შემთხვევაში, გამომცემლის მიერ წარმოდგენილი ინსტრუქციები მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა, რომლის მიზანია მომხმარებლის ინფორმირება სხვადასხვა სავაჭრო გადაწყვეტილებებზე და ეძღვნება კრიპტოვალუტებს, რაც მას სთავაზობს ინვესტიციების განხორციელების შესაძლებლობას, კერძოდ, ალგორითმებიდან ფინანსურ ბაზრებზე. ვალუტების, ნედლეულის, ძვირფასი ლითონების ან თუნდაც კრიპტოვალუტების.

არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გამომცემლის მიერ წარმოდგენილი გაკვეთილები ჩაითვალოს ფინანსურ საინვესტიციო რჩევად.

3.2 - დაკავშირება

გამომცემელი გთავაზობთ სერვისებს ბლოგზე მომხმარებლების დასაკავშირებლად პარტნიორებთან, რომლებიც გვთავაზობენ გადაწყვეტილებებს, რათა შეძლონ აღნიშნული გადაწყვეტილებების გამოწერა უშუალოდ პარტნიორებისგან.

მითითებულია, რომ გამომცემელს არასოდეს ექნება გამყიდველის ან მომსახურების მიმწოდებლის ან ფინანსური ინვესტიციების მრჩეველის ხარისხი ბლოგზე გამოჩენილი პარტნიორების მიერ შემოთავაზებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით.

გამომცემელი მოქმედებს მხოლოდ როგორც დამაკავშირებელი სერვისის მიმწოდებელი. ის არანაირად არ ერევა სახელშეკრულებო ურთიერთობაში, რომელიც ყალიბდება მომხმარებელსა და პარტნიორს შორის.

მომხმარებელი პირდაპირ დადებს გაყიდვის ან მომსახურების გაწევის ხელშეკრულებას პარტნიორთან ისე, რომ ეს უკანასკნელი იქნება ექსკლუზიურად პასუხისმგებელი მისი ვალდებულებების სწორად შესრულებაზე.

მუხლი 4

ბლოგის პრეზენტაცია

4.1 - გაკვეთილებზე წვდომა

ბლოგი უფასოა ხელმისაწვდომი მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც აქვთ ინტერნეტი, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ბლოგზე წვდომასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, როგორიც არ უნდა იყოს ეს, არის ექსკლუზიურად მომხმარებლის პასუხისმგებლობა, რომელიც არის მხოლოდ პასუხისმგებელი მისი კომპიუტერული აღჭურვილობის გამართულ ფუნქციონირებაზე და ასევე მის წვდომაზე ინტერნეტში.

4.2 - ბლოგის ხელმისაწვდომობა

გამომცემელი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მომხმარებელს მისცეს ბლოგზე წვდომა დღეში 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 24 დღე, გარდა ფორსმაჟორული შემთხვევებისა და ქვემოთ მოცემული პირობების გათვალისწინებით.

გამომცემელს შეუძლია, კერძოდ, ნებისმიერ დროს, პასუხისმგებლობის დაკისრების გარეშე:

შეაჩეროს, შეაჩეროს ან შეზღუდოს წვდომა ბლოგზე მთლიანად ან მის ნაწილზე, დაზოგოს წვდომა ბლოგზე ან ბლოგის გარკვეულ ნაწილებზე, მომხმარებელთა განსაზღვრული კატეგორიისთვის.

წაშალეთ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მის მუშაობას ან ეწინააღმდეგებოდეს ეროვნულ ან საერთაშორისო კანონებს.

შეაჩეროს ან შეზღუდოს ბლოგზე წვდომა განახლებების განსახორციელებლად.

გამომცემელი თავისუფლდება ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან ფორსმაჟორული შემთხვევის გამო ბლოგზე წვდომის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ამ დებულებების მნიშვნელობით.სამოქალაქო კოდექსის 1218-ე მუხლი, ან მის კონტროლს მიღმა მოვლენის გამო (კერძოდ, მომხმარებლის აღჭურვილობასთან დაკავშირებული პრობლემები, ტექნიკური საფრთხეები, ინტერნეტ ქსელის შეფერხება და ა.შ.).

მომხმარებელი აღიარებს, რომ გამომცემლის ვალდებულება ბლოგის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით არის მარტივი საშუალების ვალდებულება.

მუხლი 5

გადაწყვეტილებების არჩევანი და გამოწერა

5.1 გადაწყვეტილებების მახასიათებლები

პარტნიორების მიერ შემოთავაზებული გადაწყვეტილებები აღწერილია და წარმოდგენილია ბლოგზე გამომცემლის მიერ.

მომხმარებელი მხოლოდ პასუხისმგებელია მის მიერ შეკვეთილი გადაწყვეტილებების არჩევანზე. გადაწყვეტილებების პრეზენტაცია ბლოგზე, რომელსაც აქვს მხოლოდ ინფორმაციული მოწოდება, მომხმარებელი ვალდებულია პარტნიორის ვებსაიტზე გადაწყვეტილების შეთავაზების გამოწერამდე შეამოწმოს მისი შინაარსი, რათა გამომცემლის პასუხისმგებლობა ვერ მოითხოვოს უზუსტობის შემთხვევაში. ბლოგზე წარმოდგენილი გადაწყვეტის შეთავაზებები.

როდესაც პარტნიორის საკონტაქტო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბლოგზე, მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა დაუკავშირდნენ მას, რათა მან მიაწოდოს მათ საჭირო ინფორმაცია Solution შეთავაზებების შესახებ.

5.2. გადაწყვეტის გამოწერა

გადაწყვეტილებები შეკვეთილია უშუალოდ პარტნიორისგან მის ვებსაიტზე გადამისამართების ბმულის საშუალებით.

ამ მიზნით, ბლოგზე მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი ინსტრუქციები მიზნად ისახავს მისთვის დახმარების გაწევას, რათა წარმართოს იგი გადაწყვეტილების გამოწერის სხვადასხვა ეტაპებზე.

5.3 გადაწყვეტილებების გამოწერის ზოგადი პირობები

მომხმარებლის მიერ ერთი ან მეტი Solutions-ის გამოწერა რეგულირდება თითოეული პარტნიორისთვის სპეციფიკური გაყიდვის ან/და მომსახურების მიწოდების ზოგადი პირობებით, კერძოდ, რაც ეხება ფასებს და გადახდის პირობებს, გადაწყვეტილებების მიწოდების პირობებს, შესაძლო უფლების განხორციელების პროცედურებს. გაყვანის.

ამრიგად, მომხმარებლის გადასაწყვეტია, წაიკითხოს იგი პარტნიორთან გადაწყვეტილების გამოწერამდე.

მუხლი 6

მხარდაჭერა - საჩივრები

გამომცემელი მომხმარებლებს სთავაზობს მხარდაჭერის სერვისს, რომელთანაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ამ სერვისის საშუალებით Telegram შეტყობინებები.

პარტნიორის წინააღმდეგ პრეტენზიის შემთხვევაში, გამომცემელი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ გადაჭრას მომხმარებლის წინაშე არსებული სირთულეები.

თუმცა, მომხმარებელს შეახსენებს, რომ გამომცემელი არ არის პასუხისმგებელი პარტნიორის მიერ დარღვევის შემთხვევაში, რომელიც მხოლოდ ვალდებულია თავისი ვალდებულებებით. (გადაწყვეტის მიწოდება, გარანტია, გატანის უფლება და ა.შ.).

ნებისმიერ შემთხვევაში, მომხმარებელს, რომელიც ექმნება სირთულეს, რომელიც დაკავშირებულია გადაწყვეტის შეთავაზების გამოწერასთან ან შესრულებასთან, აქვს შესაძლებლობა დაუკავშირდეს პარტნიორს ინციდენტის ბილეთების საშუალებით, მომხმარებელსა და პარტნიორს შორის დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში განსაზღვრული მეთოდების მიხედვით.

მუხლი 7

Responsabilité

მომხმარებელი აღიარებს, რომ გამომცემლის მიერ შემოთავაზებული სერვისები შემოიფარგლება პარტნიორების მიერ შემოთავაზებული გადაწყვეტილებების შეთავაზებების წარდგენით და მომხმარებლების პარტნიორებთან კავშირით.

პარტნიორები არიან და რჩებიან ერთპიროვნულად პასუხისმგებელნი მომხმარებლის წინაშე თავიანთი ვალდებულებების შესრულებაზე პარტნიორსა და მომხმარებელს შორის დადებული ხელშეკრულებით, რომლის მხარეც არ არის გამომცემელი.

შესაბამისად, გამომცემლის პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება ბლოგის ხელმისაწვდომობით, გამოყენებით და გამართული ფუნქციონირებით წინამდებარე პირობებით.

მომხმარებელი აღიარებს, რომ გამომცემელი არანაირად არ შეიძლება ჩაითვალოს ფინანსური ინვესტიციების მრჩევლად მოქმედი რეგულაციების მნიშვნელობით. გაკვეთილები და ზოგადად, გადაწყვეტილებების პრეზენტაცია ბლოგზე მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ შეიძლება იყოს ფინანსური ინვესტიციების რჩევის შეთავაზება ან ფინანსური ინსტრუმენტების ყიდვის ან გაყიდვის რაიმე სტიმული.

გამომცემელი ყველა ღონეს გამოიყენებს და გამოიყენებს ყველა საჭირო ზრუნვას თავისი ვალდებულებების სწორად შესრულებისთვის. მას შეუძლია გათავისუფლდეს მთელი ან ნაწილობრივი პასუხისმგებლობისგან იმ მტკიცებულებით, რომ მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა ან არასრულფასოვნება მიეკუთვნება მომხმარებელს ან პარტნიორს, ან გაუთვალისწინებელ და გადაულახავ ფაქტს, ან მესამე მხარეს. , ან ფორსმაჟორის შემთხვევა.

გამომცემლის პასუხისმგებლობა არ შეიძლება მოითხოვოს კონკრეტულ შემთხვევაში:

ბლოგის მომხმარებლის მიერ მისი მიზნის საწინააღმდეგოდ გამოყენება

ბლოგის ან ინტერნეტის საშუალებით ხელმისაწვდომი ნებისმიერი სერვისის გამოყენების გამო

მომხმარებლის მიერ ამ გამოყენების ზოგადი პირობების შეუსრულებლობის გამო

ინტერნეტის ან/და ინტრანეტის ქსელის შეწყვეტა

ტექნიკური პრობლემების წარმოქმნა და/ან კიბერშეტევა, რომელიც გავლენას მოახდენს შენობებზე, ინსტალაციაზე და ციფრულ სივრცეებზე, პროგრამულ უზრუნველყოფასა და აღჭურვილობაზე, რომელიც ეკუთვნის ან ექვემდებარება მომხმარებლის პასუხისმგებლობას

დავები პარტნიორსა და მომხმარებელს შორის

პარტნიორის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა

მომხმარებელმა უნდა მიიღოს ყველა შესაბამისი ზომა თავისი აღჭურვილობისა და საკუთარი მონაცემების დასაცავად, განსაკუთრებით ინტერნეტის საშუალებით ვირუსული შეტევების შემთხვევაში.

მუხლი 8

პერსონალური მონაცემების დაცვა

მომხმარებლის მიერ ბლოგის გამოყენების ფარგლებში, გამომცემელი ვალდებულია დაამუშავოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები.

ამ პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული დებულებები მოცემულია დოკუმენტში Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ხელმისაწვდომია ბლოგის ყველა გვერდიდან.

მუხლი 9

ინტელექტუალური საკუთრება

ყველა სავაჭრო ნიშანი, გამორჩეული ბრენდის ელემენტები, დომენის სახელები, ფოტოები, ტექსტები, კომენტარები, ილუსტრაციები, ანიმაციური ან უძრავი გამოსახულებები, ვიდეო თანმიმდევრობები, ხმები, ისევე როგორც ყველა კომპიუტერული ელემენტი, წყაროს კოდების, ობიექტებისა და შესრულებადი ელემენტების ჩათვლით, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბლოგის მუშაობისთვის. (შემდგომში ერთობლივად მოხსენიებული, როგორც "ნამუშევრები") დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების ფარგლებში მოქმედი კანონებით.

ისინი წარმოადგენენ გამომცემლის ან პარტნიორების სრულ საკუთრებას.

მომხმარებელს არ შეუძლია მოითხოვოს რაიმე უფლება ამასთან დაკავშირებით, რასაც ის პირდაპირ იღებს.

მომხმარებელს ეკრძალება გამომცემლის ან პარტნიორების ნამუშევრების რეპროდუცირება, ადაპტაცია, შეცვლა, ტრანსფორმაცია, თარგმნა, გამოქვეყნება და კომუნიკაცია რაიმე ფორმით, პირდაპირ და/ან ირიბად.

მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არასოდეს დაარღვიოს გამომცემლის ან პარტნიორების ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები.

ზემოაღნიშნული ვალდებულებები ნიშნავს ნებისმიერ პირდაპირ ან ირიბ ქმედებას, პირადად ან შუამავლის მეშვეობით, საკუთარი ან მესამე მხარის ანგარიშისთვის.

მუხლი 10

ინტელექტუალური საკუთრება

ბლოგი შეიცავს ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე, განსაკუთრებით მისი პარტნიორების საიტებზე.

ეს საიტები არ ექვემდებარება გამომცემლის კონტროლს, რომელიც არ არის პასუხისმგებელი მათ შინაარსზე, არც რაიმე ტექნიკური პრობლემის და/ან უსაფრთხოების დარღვევის შემთხვევაში, რომელიც წარმოიქმნება ჰიპერტექსტური ბმულიდან.

მომხმარებლის გადასაწყვეტია, განახორციელოს ყველა საჭირო ან შესაბამისი შემოწმება, სანამ რომელიმე ამ მესამე მხარესთან გააგრძელებს რაიმე ტრანზაქციას.

მუხლი 11

კომენტარები
შენიშვნები

თითოეულ მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა დააფიქსიროს და შეაფასოს გაკვეთილები, Solutions შეთავაზებები, რომლებზეც მან გამოიწერა, პარტნიორები და, ზოგადად, ბლოგი Google My Business ინტერფეისის საშუალებით.

მომხმარებელი მხოლოდ პასუხისმგებელია მის შეფასებებსა და კომენტარებზე. მისი საჯარო კომენტარის დაწერისას მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას შეაფასოს მისი კომენტარები, რომელიც უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ დადასტურებულ და ობიექტურ ფაქტებს.

თავისი კომენტარების გამოქვეყნებით, მომხმარებელი უსასყიდლოდ ანიჭებს გამომცემელს შეუქცევად უფლებას, თავისუფლად გამოიყენოს, დააკოპიროს, გამოაქვეყნოს, თარგმნოს და გაავრცელოს ისინი დამატებითი შეთანხმების გარეშე, ნებისმიერ მედიასა და ნებისმიერ ფორმაში. ბლოგის ექსპლუატაცია, ასევე პოპულარიზაციისა და საჯაროობის მიზნით. ის ასევე უფლებას აძლევს გამომცემელს, მიანიჭოს ეს უფლება პარტნიორებს იმავე პირობებით და იგივე მიზნებით. (რეკლამის წარმოება, შეთავაზებების პოპულარიზაცია, პრესის კომპლექტებში რეპროდუქცია და ა.შ.).

თუ გამომცემელი იქნებოდა მეგობრული ან სამართლებრივი პროცედურის საგანი იმ კომენტარების გამო, რომლებსაც მომხმარებელი აქვეყნებს ინტერფეისზე, მას შეუძლია მის წინააღმდეგ მიმართოს ყველა ზიანის, თანხის, ნასამართლობისა და ხარჯის ანაზღაურებას, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ პროცედურისგან. .

მუხლი 12

სხვადასხვა

12.2 - მთლიანობა

მხარეები აღიარებენ, რომ ეს გამოყენების პირობები წარმოადგენს მათ შორის მთლიან შეთანხმებას ბლოგის გამოყენებასთან დაკავშირებით და ანაცვლებს ნებისმიერ წინასწარ შეთავაზებას ან შეთანხმებას, წერილობით თუ სიტყვიერ.

12.3 - ნაწილობრივი ინვალიდობა

თუ სარგებლობის ამ ზოგადი წესებისა და პირობების რომელიმე დებულება ბათილია მოქმედი კანონის უზენაესობის ან სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით, რომელიც საბოლოო გახდა, მაშინ იგი ჩაითვლება დაუწერლად, თუმცა არ გამოიწვევს ზოგადი პირობების ბათილობას. გამოყენება და არც მისი სხვა დებულებების მოქმედების შეცვლა.

12.4 - ტოლერანტობა

ის ფაქტი, რომ ერთი ან მეორე მხარე არ აცხადებს პრეტენზიას ამ გამოყენების ზოგადი პირობების რომელიმე პუნქტის გამოყენებაზე ან ეთანხმება მის შეუსრულებლობას, მუდმივ თუ დროებით, არ შეიძლება განიმარტოს, როგორც უარის თქმა ამ მხარის მიერ წარმოშობილ უფლებებზე. ეს აღნიშნული პუნქტიდან.

12.5 - ფორსმაჟორი

დღევანდელ კონტექსტში, როდესაც მხარის ვალდებულების შეუსრულებლობა მიეკუთვნება ფორსმაჟორულ შემთხვევას, ეს მხარე თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან.

ფორსმაჟორი ნიშნავს ნებისმიერ დაუძლეველ და გაუთვალისწინებელ მოვლენას მნიშვნელობითსამოქალაქო კოდექსის 1218-ე მუხლი და მისი პრეცედენტული სამართლის ინტერპრეტაცია და ერთ-ერთი მხარის მიერ გამოყენების ზოგადი პირობებით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების აკრძალვა.

ფორსმაჟორების შემთხვევებთან ასიმილაცია ხდება: გაფიცვა ან შრომითი დავა ერთ-ერთ მხარესთან, მიმწოდებელთან ან ეროვნულ ოპერატორთან საფრანგეთში ან მის ფარგლებს გარეთ, ხანძარი, წყალდიდობა ან სხვა სტიქიური უბედურება, მიმწოდებლის ან მესამე მხარის წარუმატებლობა. მხარის ოპერატორი, ისევე როგორც ნებისმიერი რეგულაციის შეცვლა, რომელიც გამოიყენება გამოყენების ზოგად პირობებზე, პანდემიებზე, ეპიდემიებზე, ჯანმრთელობის კრიზისებზე და ადმინისტრაციულ დახურვებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ზემოხსენებულ პანდემიებთან და ჯანმრთელობის კრიზისებთან და შესრულების შეუძლებლობის გამო.

თითოეული მხარე ფორსმაჟორული შემთხვევის დადგომის შესახებ ნებისმიერი წერილობითი საშუალებით აცნობებს მეორე მხარეს. თითოეული მხარის ვალდებულებების შესრულების ვადები გაგრძელდება ფორსმაჟორული მოვლენების ხანგრძლივობის მიხედვით და მათი შესრულება ხელახლა უნდა განხორციელდეს შესრულების ხელშემშლელი მოვლენების შეწყვეტისთანავე.

თუმცა, თუ ვალდებულებების შესრულება შეუძლებელი გახდება ერთ (1) თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, მხარეები გაივლიან კონსულტაციას დამაკმაყოფილებელი გადაწყვეტის მისაღწევად. ერთი თვის პირველი ვადის ამოწურვიდან თხუთმეტი (15) დღის ვადაში შეთანხმების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მხარეები გათავისუფლდებიან ვალდებულებებიდან ორივე მხარის კომპენსაციის გარეშე.

მუხლი 13

მოქმედი სამართალი - ხელშეკრულების ენა

მხარეებს შორის გამოხატული შეთანხმებით, გამოყენების ზოგადი პირობები რეგულირდება საფრანგეთის კანონმდებლობით.

ისინი დაწერილია ფრანგულად. იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ითარგმნება ერთ ან მეტ ენაზე, დავის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება მხოლოდ ფრანგულ ტექსტს.

მუხლი 14

Დავები

14.1 - გამოიყენება პროფესიონალი მომხმარებლებისთვის

ყველა დავა, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ამ ზოგადმა პირობებმა, მათი მოქმედების, ინტერპრეტაციის, აღსრულების, შეწყვეტის, შედეგებისა და შედეგების შესახებ, წარედგინება ქალაქ მონპელიეს კომერციულ სასამართლოს.

14.2 - გამოიყენება მომხმარებელთათვის

მხოლოდ გამომცემლის მიერ შემოთავაზებულ სერვისებთან (ბლოგის ფუნქციონირებასთან) დავის შემთხვევაში, ნებისმიერი საჩივარი უნდა გაეგზავნოს გამომცემელს რეგისტრირებული ფოსტით მიღების დადასტურებით.

30 დღის განმავლობაში საჩივრის წარუმატებლობის შემთხვევაში მომხმარებელი ეცნობება, რომ დავის შემთხვევაში მან შეიძლება მიმართოს ჩვეულებრივ მედიაციას, ან დავის გადაწყვეტის ნებისმიერ ალტერნატიულ მეთოდს (მაგალითად, შერიგებას).

ამ მიზნით, მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს შემდეგ მედიატორს: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references

კერძოდ, დავის განხილვა შეუძლებელია შუამავლის მიერ, თუ:

მომხმარებელი არ ამართლებს, რომ მანამდე ცდილობდა თავისი დავის გადაჭრას უშუალოდ გამომცემელთან წერილობითი საჩივრით.

მოთხოვნა აშკარად უსაფუძვლო ან შეურაცხმყოფელია

დავა ადრე განიხილა ან განიხილება სხვა შუამავლის ან სასამართლოს მიერ

მომხმარებელმა შუამავალს თავისი თხოვნა წარუდგინა გამომცემლისადმი წერილობითი საჩივრიდან ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში.

დავა არ შედის მის იურისდიქციაში

თუ ეს არ მოხდება, ყველა დავა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას გამოყენების ამ ზოგადი პირობების შესახებ, მათი მოქმედების, ინტერპრეტაციის, აღსრულების, შეწყვეტის, შედეგებისა და შედეგების შესახებ, წარედგინება კომპეტენტურ ფრანგულ სასამართლოებს.