Linkimissaidi kasutamise üldtingimused: Kauplemisrobotid


Artikli 1

juriidiline teave

Veebisait https://robots-trading.fr (edaspidi "blogi") on toimetanud David (edaspidi "väljaandja"), väljaande direktor

    Võta minuga ühendust :
  • Kasutades Telegramm 💬 või poolt E-POST ✉️.

    Saidi host: OVH
  • Post: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Prantsusmaa
  • Telefon: 1007

Artikli 2

Ulatus

Need ajaveebi üldised kasutustingimused (edaspidi "Üldised kasutustingimused"), kohaldatakse ilma piirangute ja reservatsioonideta kogu juurdepääsu ja väljaandja ajaveebi kasutamise kohta professionaalide või tarbijate poolt (edaspidi "kasutajad") kes soovivad:

tellige kauplemisroboti litsentsid ja üldiselt krüptovaluutadele pühendatud kauplemislahendused (edaspidi "lahendused"), otse blogis viidatud partneritelt (edaspidi "Partnerid").

pääsete juurde kirjalikele ja videoõpetustele, mis kirjeldavad nimetatud lahendusi ja nende tellimistingimusi.

Kasutaja on kohustatud enne ajaveebi kasutamist lugema Üldised kasutustingimused.

Kasutaja peab seetõttu tutvuma Üldtingimustega ja Läbipaistvuse harta klõpsates iga ajaveebi lehe allosas olevatel linkidel.

Artikli 3

Blogis pakutavad teenused

3.1 – Juurdepääs õpetustele

Toimetaja teeb Kasutajale kättesaadavaks Partnerite pakutavate Lahenduste õpetused. Need on ajaveebis juurdepääsetavate lehtede või videote kujul, mis kirjeldavad lahendust ja protseduure, mis võimaldavad kasutajal seda samm-sammult tellida.

Igal juhul on väljaandja esitatud õpetused ainult informatiivsel eesmärgil, mille eesmärk on teavitada Kasutajat erinevatest kauplemislahendustest ja on pühendatud krüptovaluutadele, pakkudes talle võimalust teha finantsturgudel investeeringuid, eelkõige algoritmide abil. valuutadest, toorainetest, väärismetallidest või isegi krüptovaluutadest.

Mingil juhul ei saa väljaandja esitatud õpetusi pidada finantsinvesteeringute nõustamiseks.

3.2 - Ühendamine

Väljaandja pakub ajaveebis teenuseid kasutajate ühendamiseks lahendusi pakkuvate partneritega, et oleks võimalik nimetatud lahendusi otse partneritelt tellida.

Täpsustatud on, et Väljaandjal ei ole kunagi Blogis ilmuvate Partnerite pakutavate Lahenduste osas müüja või teenusepakkuja ega finantsinvesteeringute nõustaja kvaliteeti.

Väljaandja tegutseb ainult linkimisteenuse pakkujana. See ei sekku mingil moel Kasutaja ja Partneri vahel tekkivatesse lepingusuhetesse.

Kasutaja sõlmib müügi- või teenuse osutamise lepingu vahetult Partneriga selliselt, et Partner vastutab ainuisikuliselt oma kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

Artikli 4

Blogi esitlus

4.1 – Juurdepääs õpetustele

Blogi on Interneti-ühendusega kasutajatele tasuta juurdepääsetav, kui ei ole sätestatud teisiti. Kõik Blogile juurdepääsuga seotud kulud, olenemata nendest, kannab eranditult Kasutaja, kes vastutab ainuisikuliselt nii oma arvutiseadmete nõuetekohase toimimise kui ka Interneti-juurdepääsu eest.

4.2 – ajaveebi kättesaadavus

Väljaandja teeb kõik endast oleneva, et võimaldada Kasutajale juurdepääs Blogile 24 tundi ööpäevas, 24 päeva nädalas, välja arvatud vääramatu jõu korral ja järgmistel juhtudel.

Väljaandja võib igal ajal, ilma vastutust kandmata, eelkõige:

peatada, katkestada või piirata juurdepääs kogu ajaveebi või selle osale, reserveerida juurdepääs ajaveebile või ajaveebi teatud osadele kindlaksmääratud kasutajakategooriale.

kustutada kogu teave, mis võib häirida selle tööd või olla vastuolus siseriiklike või rahvusvaheliste seadustega.

peatada või piirata juurdepääsu ajaveebile värskenduste tegemiseks.

Väljaandja vabaneb igasugusest vastutusest juhul, kui vääramatu jõu tõttu ei ole võimalik Veebiveebi pääseda, kui see on kirjas.tsiviilseadustiku artikkel 1218või temast sõltumatu sündmuse tõttu (eelkõige probleemid Kasutaja seadmetega, tehnilised ohud, häired Interneti-võrgus jne).

Kasutaja tunnistab, et Väljaandja kohustus Blogi kättesaadavuse osas on lihtlabane vahendite kohustus.

Artikli 5

Lahenduste valik ja tellimine

5.1 Lahenduste omadused

Väljaandja kirjeldab ja esitleb Partnerite pakutavaid lahendusi Blogis.

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt tellitavate Lahenduste valiku eest. Lahenduste esitlemine Blogis, millel on vaid informatiivne kutse, on Kasutaja kohustatud enne Partneri veebisaidil Lahenduspakkumisega liitumist selle sisu kontrollima, et Avaldaja vastutust ei saaks nõuda pakkumise ebatäpsuse korral. Blogis esitletud lahenduspakkumised.

Kui Partneri kontaktandmed on Blogis saadaval, on Kasutajatel võimalus temaga ühendust võtta, et ta saaks anda neile Lahenduspakkumiste kohta vajalikku teavet.

5.2. Lahenduse tellimus

Lahendused tellitakse otse Partnerilt tema kodulehel oleva ümbersuunamislingi kaudu.

Selleks on ajaveebis Kasutajale kättesaadavaks tehtud õpetused mõeldud talle abi osutamiseks, et juhendada teda lahenduse tellimise erinevatel etappidel.

5.3 Lahenduste tellimise üldised tingimused

Kasutaja ühe või mitme lahenduse tellimist reguleerivad igale partnerile omased müügi- ja/või teenuste osutamise üldised tingimused, mis puudutavad eelkõige hindu ja maksetingimusi, Lahenduste pakkumise tingimusi, võimaliku õiguse teostamise korda. tagasivõtmisest.

Seega peab kasutaja seda enne partneriga lahenduse tellimist läbi lugema.

Artikli 6

Tugi – kaebused

Väljaandja pakub kasutajatele tugiteenust, millega saab ühendust võtta kasutades Telegrammi sõnumside.

Partneri vastu esitatud nõude korral teeb Väljaandja kõik endast oleneva, et püüda lahendada Kasutajal tekkinud raskused.

Siiski tuletatakse Kasutajale meelde, et Väljaandja ei vastuta rikkumiste korral Partneri poolt, kes on ainuisikuliselt seotud oma kohustustega. (Lahenduse tarnimine, garantii, taganemisõigus jne).

Igal juhul on Kasutajal, kes puutub kokku liitumise või Lahenduspakkumise täitmisega seotud raskustega, võimalus võtta Partneriga ühendust vahejuhtumipiletite kaudu vastavalt Kasutaja ja Partneri vahel sõlmitud lepingu raames määratletud meetoditele.

Artikli 7

responsabilité

Kasutaja võtab teadmiseks, et Väljaandja pakutavad teenused piirduvad Partnerite pakutud Lahenduste pakkumiste esitamisega ja Kasutajate sidumisega partneritega.

Partnerid vastutavad ja jäävad ainuisikuliselt vastutama oma kohustuste täitmise eest Kasutaja ees, mis tulenevad Partneri ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingust, mille pooleks ei ole Väljaandja.

Sellest tulenevalt on avaldaja vastutus piiratud Blogi ligipääsetavuse, kasutamise ja nõuetekohase toimimisega siin sätestatud tingimustel.

Kasutaja tunnistab, et Väljaandjat ei saa mingil juhul pidada finantsinvesteeringute nõustajaks kehtivate regulatsioonide tähenduses. Õpetused ja üldiselt Lahenduste esitlus blogis on ainult informatiivsel eesmärgil ega saa kujutada endast finantsinvesteeringute nõuannet ega stiimulit finantsinstrumentide ostmiseks või müümiseks.

Kirjastaja teeb kõik endast oleneva ja hoolitseb oma kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. Ta võib end täielikult või osaliselt oma vastutusest vabastada, esitades tõendid selle kohta, et tema kohustuste täitmata jätmine või puudulik täitmine on tingitud kas Kasutajast või Partnerist või ettenägematust ja ületamatust sündmusest või kolmandast isikust. või vääramatu jõu juhtum.

Väljaandja vastutust ei saa nõuda eelkõige järgmistel juhtudel:

ajaveebi kasutaja poolt selle eesmärgiga vastuolus oleva kasutamise kohta

Blogi või mõne Interneti kaudu juurdepääsetava teenuse kasutamise tõttu

kasutaja poolt käesolevate Üldiste kasutustingimuste mittejärgimise tõttu

Interneti- ja/või sisevõrgu katkestus

tehniliste probleemide ilmnemine ja/või küberrünnak, mis mõjutavad kasutajale kuuluvaid või tema vastutusalasse pandud ruume, installatsioone ja digiruume, tarkvara ja seadmeid

vaidlused Partneri ja Kasutaja vahel

oma kohustuste täitmata jätmine Partneri poolt

Kasutaja peab rakendama kõiki vajalikke meetmeid oma seadmete ja enda andmete kaitsmiseks, eriti Interneti kaudu toimuvate viirusrünnakute korral.

Artikli 8

Isikuandmete kaitse

Osana Kasutaja poolt Blogi kasutamisest on Väljaandja kohustatud töötlema Kasutaja isikuandmeid.

Nende isikuandmete töötlemisega seotud nõuded sisalduvad dokumendis Privaatsuspoliitika, juurdepääsetav kõigilt ajaveebi lehtedelt.

Artikli 9

Intellektuaalomand

Kõik kaubamärgid, eristatavad brändielemendid, domeeninimed, fotod, tekstid, kommentaarid, illustratsioonid, animeeritud või liikumatud pildid, videoseeriad, helid, samuti kõik arvutielemendid, sealhulgas lähtekoodid, objektid ja käivitatavad failid, mida saab ajaveebi käitamiseks kasutada (edaspidi ühiselt "teosed") on kaitstud kehtivate intellektuaalomandi seadustega.

Need on täielikult ja täielikult avaldaja või partnerite omand.

Kasutaja ei saa nõuda sellega seoses mingeid õigusi, millega ta selgesõnaliselt nõustub.

Kasutajal on keelatud eelkõige reprodutseerida, kohandada, muuta, teisendada, tõlkida, avaldada ja mis tahes viisil otseselt ja/või kaudselt edastada kirjastaja või partnerite teoseid.

Kasutaja kohustub mitte kunagi rikkuma Väljaandja või Partnerite intellektuaalomandi õigusi.

Ülaltoodud kohustused tähendavad mis tahes otsest või kaudset tegevust isiklikult või vahendaja kaudu enda või kolmanda isiku arvel.

Artikli 10

Intellektuaalomand

Blogi sisaldab linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, eelkõige oma partnerite saitidele.

Need saidid ei ole väljaandja kontrolli all, kes ei vastuta nende sisu eest ega ka hüpertekstilingist tulenevate tehniliste probleemide ja/või turvarikkumiste korral.

Kasutaja peab tegema kõik vajalikud või asjakohased kontrollid enne mis tahes tehingu jätkamist ühega neist kolmandatest osapooltest.

Artikli 11

Commentaires
märkused

Igal Kasutajal on Google'i minu ettevõtte liidese kaudu võimalus kommenteerida ja hinnata õpetusi, tema tellitud lahenduste pakkumisi, partnereid ja üldiselt ka blogi.

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt oma hinnangute ja kommentaaride eest. Kasutaja kohustub oma avaliku kommentaari kirjutamisel mõõtma oma kommentaare, mis peavad põhinema eranditult tõestatud ja objektiivsetel faktidel.

Kasutaja annab oma kommentaaride avaldamisega sõnaselgelt kirjastajale tagasivõtmatu õiguse neid vabalt kasutada, kopeerida, avaldada, tõlkida ja levitada ilma täiendava kokkuleppeta, mis tahes andmekandjal ja mis tahes kujul. ajaveebi kasutamiseks, samuti reklaamimise ja avalikustamise eesmärgil. Samuti volitab see väljaandjat andma seda õigust partneritele samadel tingimustel ja samadel eesmärkidel. (reklaami tootmine, pakkumiste reklaamimine, pressikomplektides paljundamine jne).

Kui Kasutaja liidesel avaldatavate kommentaaride tõttu algatatakse väljaandja suhtes kokkuleppemenetlus või kohtumenetlus, võib ta pöörduda enda vastu, et saada hüvitist kõigi sellest menetlusest tulenevate kahjude, summade, süüdimõistvate kohtuotsuste ja kulude eest. .

Artikli 12

eri

12.2 – Tervik

Pooled tunnistavad, et need kasutustingimused moodustavad kogu nendevahelise kokkuleppe ajaveebi kasutamise kohta ja asendavad kõik eelnevad kirjalikud või suulised pakkumised või lepingud.

12.3 – osaline invaliidsus

Kui mõni käesolevate üldtingimuste sätetest osutub kehtetuks kehtiva õigusnormi või jõustunud kohtulahendi alusel, loetakse see kirjutamata, ilma et see tooks kaasa Üldtingimuste tühisuse. kasutamise kohta ega muuda selle muude tingimuste kehtivust.

12.4 – sallivus

Asjaolu, et üks või teine ​​pool ei nõua käesolevate üldtingimuste ühegi punkti kohaldamist või nõustub selle täitmata jätmisega, kas püsivalt või ajutiselt, ei saa tõlgendada selle poole loobumisena sellest tulenevatest õigustest. see nimetatud klauslist.

12.5 – vääramatu jõud

Käesolevas kontekstis, kui poole kohustuse täitmata jätmine on tingitud vääramatu jõu juhtumist, on see pool vastutusest vabastatud.

Vääramatu jõud tähendab mis tahes vastupandamatut ja ettenägematut sündmust tähendusestsiviilseadustiku artikkel 1218 ja selle tõlgendamist kohtupraktikaga ning takistades ühel poolel täitmast talle Üldtingimustest tulenevaid kohustusi.

Vääramatu jõuga võrdsustatakse järgmisi juhtumeid: streigid või töövaidlused ühe poole, tarnija või riikliku operaatori juures Prantsusmaal või välismaal, tulekahjud, üleujutused või muud loodusõnnetused, tarnija või kolmanda isiku ebaõnnestumine. osapoole operaatorile, samuti üldiste kasutustingimuste, pandeemiate, epideemiate, tervisekriiside ja administratiivsete sulgemiste suhtes kohaldatavate eeskirjade muutmine, mis on seotud ülalnimetatud pandeemiate ja tervisekriisidega, ning muutes täitmise võimatuks.

Kumbki pool teavitab teist poolt mis tahes kirjalikult vääramatu jõu ilmnemisest. Mõlema poole käesolevast tulenevate kohustuste täitmise tähtajad pikenevad vastavalt vääramatu jõuna esinevate sündmuste kestusele ja nende täitmist tuleb uuesti ette võtta niipea, kui täitmist takistavad sündmused on lakanud.

Kui aga kohustuste täitmine muutub võimatuks kauemaks kui üheks (1) kuuks, konsulteerivad pooled rahuldava lahenduse leidmiseks. Kui kokkuleppele ei jõuta viieteistkümne (15) päeva jooksul alates esimese ühekuulise perioodi lõppemisest, vabastatakse pooled oma kohustustest ilma kummagi poole hüvitiseta.

Artikli 13

Kohaldatav õigus – lepingu keel

Poolte selgesõnalisel kokkuleppel kohaldatakse käesolevaid üldisi kasutustingimusi Prantsusmaa seadused.

Need on kirjutatud prantsuse keeles. Kui need tõlgitakse ühte või mitmesse keelde, on vaidluse korral ülimuslik ainult prantsuskeelne tekst.

Artikli 14

Kohtuvaidlused

14.1 – Kehtib professionaalsetele kasutajatele

Kõik vaidlused, mida need üldtingimused võivad põhjustada nende kehtivuse, tõlgendamise, täitmise, lõpetamise, tagajärgede ja tagajärgede kohta, esitatakse Montpellier' linna kaubanduskohtule.

14.2 – Kehtib tarbijakasutajatele

Vaidluse korral, mis puudutab ainult Väljaandja pakutavaid teenuseid (Blogi toimimist), tuleb kõik kaebused saata väljaandjale tähitud kirjaga koos väljastusteatega.

Kaebuse 30 päeva jooksul ebaõnnestumise korral teavitatakse Kasutajat, et ta võib vaidluse korral kasutada tavalist vahendusmenetlust või mõnda alternatiivset vaidluste lahendamise meetodit (näiteks lepitust).

Selleks peab Kasutaja võtma ühendust järgmise vahendajaga: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references

Eelkõige ei saa vahendaja vaidlust läbi vaadata, kui:

Kasutaja ei õigusta seda, et on püüdnud oma vaidlust eelnevalt kirjaliku kaebusega lahendada otse Kirjastajaga

taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või kuritahtlik

vaidlust on varem läbi vaadanud või vaatab läbi teine ​​vahendaja või kohus

Kasutaja on esitanud vahendajale oma taotluse rohkem kui ühe aasta jooksul alates kirjaliku kaebuse esitamisest Väljaandjale

vaidlus ei kuulu tema jurisdiktsiooni alla

Kui see ei õnnestu, esitatakse kõik vaidlused, mis võivad tekkida käesolevate üldiste kasutustingimuste kehtivuse, tõlgendamise, täitmise, lõpetamise, tagajärgede ja tagajärgede kohta, pädevatele Prantsuse kohtutele.